Gyş paslynyň täsinlikleri

Ýer şarynyň Günden daşlaşmagy netijesinde gyş pasly başlaýar.Demirgazyk ýarym şarynda gyş pasly dekabr aýyndan mart aýyna çenli, astronomiki 21-nji dekabrdan 21-nji mart aralygyna çenli dowam edýär.Tropiki ýerlerde we ekwatorda gyş pasly ýokdur.Russiýada irki gyş pasly Ýakutýanyň käbir ýerlerinde düşýän bolsa, giçki gyş pasly Krasnodar sebitlerinde garşylanýar.Gyş aýlarynda doglan adamlar beýlekilere garanyňda uzak ýaşamak ähtimallygy ýokary bolýar.Käbir adamlar gyş paslyndan gorkýarlar, muňa ylymda «kionofobiýa» diýilýär.Gyş paslynyň ýakynlamagy bilen agaçlar ýapraklaryny dökmäge başlaýarlar, Afrikada bolsa gurak möwsümiň öňüsyrasynda agaçlaryň ýapraklaryny dökýändigini synlap bolýar.Günorta ýarym şarynda gyş aýlary mart, aprel we maý aýlarydyr.Gyş aýlarynda temperatura iň pes derejä ýetýär. Mysal üçin, Antarktidanyň merkezinde köplenç gije -80 ° C-den aşak düşýär. Ýakutiýada bolsa -65 ° C temperatura bolýar.Demirgazyk sebitlerinde gyş pasly 10 aý dowam edip bilýär.Gadymy döwürlerde gar adamyny hudaýa çokunmak üçin ýasapdyrlar. Bu däp ýiten hem bolsa gardan adam ýasamak däbi saklanyp galyp gyş paslynyň bir aýratynlygy hökmünde beýnimize ornaşypdyr.Gyş paslynda diňe gar ýagmaýar, ondan başga-da birnäçe ýagyşlar bardyr. Meselem asman açyk wagty ýagýan iň kiçi buz kristallaryny göwher tozany diýlip atlandyrýarlar.

 

Jeren Gurdowa, Ýagşygeldi Kakaýew

adyndaky Halkara nebit we gaz

uniwersitetiniň mugallymy.

 

4-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik TäleýnamaÝENE-DE OKAŇ

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy. Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan...
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp onlaýn-sammit geçirildi. Çäräniň başynda geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaýyň hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň esasy gazananlaryny hem-de dostlukly gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýän wideoşekiller görkezildi. Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin çykyş etdi. Ol Hytaýyň bu sebitiň...
Dünýäniň iň baý adamlarynyň biri hasaplanýan "Amazon" kompaniýasynyň esaslandyryjysy Jeff Bezos futbol dünýäsine aralaşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Italiýanyň metbugaty habar berýär. Metbugatyň habaryna görä, Italiýanyň Naples şäherinde kosmos bazasyny gurmak isleýän Bezos şol bir wagtda "Napoli" toparyny hem satyn almagy meýilleşdirýär. "Napoli" topary De Laurentisden Jeff Bezosa geçmeigne garaşylýar. Kino prodýuseri Aurelio de Laurentis "Napoli" topary bilen bir hatarda Italiýanyň aşaky...
Şu gün “Hytaý-Merkezi Aziýa döwletleri” döwlet Baştutanlarynyň sanly ulgam arkaly sammiti geçirildi. Onlaýn tertibinde geçirilen bu sammit Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda ýola goýlan diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygyna bagyşlandy. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy esasynda geçirilýän bu sammite Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hem gatnaşdy. Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geçen 30 ýylyna syn berlen onlaýn...
Dünýäniň iň baý tehnologiýa milliarderleriniň umumy baýlygy 2022-nji ýylyň başyndan bäri 85,7 milliard dollar azaldy. Ilon Mask, Jeff Bezos, Bill Geýts, Larri Page we Mark Zukerbergiň baýlygynyň azalmagy; inflýasiýa we göterim derejesiniň ýokarlanmagy bilen baglanyşykly boldy. Ine, dünýäniň iň baý adamlarynyň baýlygynda ýitirilen milliardlarça dollar... Dünýädäki iň baý bäş adamyň baýlygy, geçen hepdäniň bazaryndaky satuwdan soň uly täsir galdyrdy. 2022-nji...

Iň täze habarlar