TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Gyş paslynyň täsinlikleri

Ýer şarynyň Günden daşlaşmagy netijesinde gyş pasly başlaýar.Demirgazyk ýarym şarynda gyş pasly dekabr aýyndan mart aýyna çenli, astronomiki 21-nji dekabrdan 21-nji mart aralygyna çenli dowam edýär.Tropiki ýerlerde we ekwatorda gyş pasly ýokdur.Russiýada irki gyş pasly Ýakutýanyň käbir ýerlerinde düşýän bolsa, giçki gyş pasly Krasnodar sebitlerinde garşylanýar.Gyş aýlarynda doglan adamlar beýlekilere garanyňda uzak ýaşamak ähtimallygy ýokary bolýar.Käbir adamlar gyş paslyndan gorkýarlar, muňa ylymda «kionofobiýa» diýilýär.Gyş paslynyň ýakynlamagy bilen agaçlar ýapraklaryny dökmäge başlaýarlar, Afrikada bolsa gurak möwsümiň öňüsyrasynda agaçlaryň ýapraklaryny dökýändigini synlap bolýar.Günorta ýarym şarynda gyş aýlary mart, aprel we maý aýlarydyr.Gyş aýlarynda temperatura iň pes derejä ýetýär. Mysal üçin, Antarktidanyň merkezinde köplenç gije -80 ° C-den aşak düşýär. Ýakutiýada bolsa -65 ° C temperatura bolýar.Demirgazyk sebitlerinde gyş pasly 10 aý dowam edip bilýär.Gadymy döwürlerde gar adamyny hudaýa çokunmak üçin ýasapdyrlar. Bu däp ýiten hem bolsa gardan adam ýasamak däbi saklanyp galyp gyş paslynyň bir aýratynlygy hökmünde beýnimize ornaşypdyr.Gyş paslynda diňe gar ýagmaýar, ondan başga-da birnäçe ýagyşlar bardyr. Meselem asman açyk wagty ýagýan iň kiçi buz kristallaryny göwher tozany diýlip atlandyrýarlar.

 

Jeren Gurdowa, Ýagşygeldi Kakaýew

adyndaky Halkara nebit we gaz

uniwersitetiniň mugallymy.

 

4-nji dekabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryndaky abraýy ýokarydyr

Dialog — parahatçylygyň kepili

Kompýuteriň programma üpjünçiligi

Teswirle