SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gyş paslynda geýinmegiň düzgünleri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gyş paslynyň dowam edýän günlerinde daşaryk çykylanda geýinmegiň düzgünleri barada ilatymyzy sms-habarnamasy arkaly habarly edýär. Bu babatda ýaýradylan sms-habarnamasyny dykgatyňyza ýetirýäris.

Hormatly adamlar!

Gyş paslynyň dowam edýän günlerinde, paslyň talaplaryna laýyklykda geýiniň. Daşaryk çykanyňyzda başgap, ýyly egin-eşik, typmaýan aýakgaplary, ellikleri geýiň.

Eger siz şu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň hemme pasyllarynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz!

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

TSG we DSM

 

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy gemodializ enjamyny sowgat berdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyñ syýahatçylyk agentlikleriniñ wekilleri Türkiýä saparlarynda Şanlyurfa we Gaziantepe baryp gördüler

Çagalaryň saglygy — döwletiň gymmatly baýlygy

Aşgabat-London ugurlaryna petekler onlaýn satuwa çykarylýar

Aşgabatdan Kuala Lumpura hepdede iki gatnaw ýola goýuldy

Aşgabat-London-Aşgabat gatnawy hepdede iki gezege çykaryldy

Ata Watan Eserleri