TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gyş çaklamalary

Eger-de ýapragyň ýüzi ýokarlygyna bolsa, gyş maýyl, aşaklygyna bolsa sowuk geler.

Ýygy-ýygydan ümürli howa bolsa, gyş maýyl bolar.

Gyş günlerinde daňdan gündogar tarap gyzarsa, howa sowuk bolýar.

Günüň ýaşan tarapy gyzarsa, onda howa gaty maýyl boljakdygynyň alamaty.

Güýzüň ahyrynda çybyn köp bolsa, gyş maýyl geler.

Gije ýere gyraw düşse, ertesi açyk howa bolar.

Meýdanda kerepler gaýmalap ýörse, gyş gurak we sowuk bolar.

Gyşyna aýyň reňki gyzyl reňkde bolsa ertesi gar ýagýar.

 

Baýgeldi ÇARYÝEW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň meteorologiýa hünäriniň IV ýyl talyby

Ýene-de okaň

Ronaldo we Dibala Türkiýä öz kömek goluny uzatdy

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Teswirle