BILIM

Gyrgyzystanda 12 ýyllyk bilim ulgamyna geçýär

Merkezi Aziýada ýerleşýän Gyrgyzystan 12 ýyllyk umumybilim ulgamyna geçýär. Bilim ulgamyndaky özgertmeler ýurduň Ministrler Kabineti tarapyndan tassyklandy. 

Bilim bermegiň bu ulgamy tapgyrma-tapgyr amala aşyrylýar. Uçurymlaryň ýaşy üýtgemeýär, birinji synp taýýarlyk synplary bolar.

Ýokary synpdaky okuwçylar umumy taýýarlyk bilen bir hatarda hünärleri öwrenip başlarlar. Şeýle hem okatmagyň metodologiýasy üýtgediler we okuw meýilnamalary täzelener. Bu ugurlar dünýäniň öňdebayrjy ýurtlarynyň bilim ulgamy esasynda işlenip düzüler.

Ýene-de okaň

Halkara informatika olimpiadasyna badalga berildi

Türkmen ýaşlary ylmy işlerini hödürleýärler

Türkmen ýaşlary üçin Malaýziýada talyp hakly okamak mümkinçiligi

Ata Watan Eserleri

Ýaşlaryň arasynda geçirilýän ylmy işler boýunça bäsleşige badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Türkmen gyzy Moskwada geçirilýän şowhunly telebäsleşige gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Türkiýäniň Awiasiýa birleşiginiň uniwersitetine okuwa kabul edişligiň başlanýandygyny yglan edýär