TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gymmatly ýüzük rekordlar kitabynda

Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde ýaşaýan 25 ýaşly Haryş Bansal tarapyndan döredilen agramy 165 gramdan ybarat bolan göwher daşly ýüzük, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Bezegçi ýüzügi satmak barada pikir etmeýär. Şeýle hem 12.638 göwherden ýasalan ýüzük köpleriň ünsüni çekdi. Soňra bolsa Bansal: “Bu biziň buýsanjymyz we bahasyna ýetip bolmajak zat” diýip buýsanç bilen belledi. “Marigold – Welfare Ring” atly dizaýndan ozal dünýä rekordynyň Hindistanda-da 7 müň 801 göwher ýüzügine degişlidigi mälim edildi.

 

Saglyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertlerinde Saglyk ulgamyna degişli habarlar dünýäniň ähli ýerlerinde iň köp okalýan habarlaryň biridir!

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Ýokary kazyýetiň başlygy täzelendi

Türkmenistanda täze milli howpsuzlyk ministri wezipä bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle