TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Güýz ýapraklaryndan diwar bezegleri

Parahatçylygyň, asudalygyň we sazlaşygyň möwsümi bolan güýz paslynyň durmuşymyza doly ornaşmagy ynsana täzeçe ruhy lezzet berýär . Öz reňk palitrasy bilen gelýän güýz ýapraklary bilen, öýleriňize dürli bezegler bilen käbir üýtgeşmeler girizip bilersiňiz. Bu makalada güýzüň tebigy habarçylary bolan dökülen ýapraklary öý bezeginde nädip ulanyp boljakdygyny size ýetirýäris. Güýz paslynda güýz ýapraklarynyň dürli görnüşlerini toplap olardan dürli ajaýyp öý bezeglerini döredip bolar. Esasan hem diwar bezeglerini, gapyň daş tarapyndan asylýan gelşikli asmaçlar ýaly dürli ideýalarda bezegleri döretmek mümkinçiligini  berýär. Aslynda güýz ýapraklary küýzegärçilikde hem dürli tabaklara bezeg bermekde  ulanyp bolýar.

Güýzüň gelmegi we möwsümleýin üýtgemeler sebäpli dökülýän ýapraklar aşa duýgur bolýarlar. Kitabyň arasynda ýaşyl ýapragy guradanyňdan, uzak wagtlap saklamak üçin gün şöhlesi bilen guradylan  ýapraklar hasda täsirli we owadan reňkde bolýar.

Aslynda ýapraklary çalt guratýan ýelim  ýa-da çotga bilen laklap  güýçlendirip bilersiňiz. Şeýlelikde, ýapragyň tebigy reňkini saklamaga kömek edýär.

Altyn ýapraklardan gapylaryň bezeg işleri.

Öz ýaşaýan öýüňiziň sizi we myhmanlary mähirli garşy almagy üçin şeýle bezeg işler bilen meşgullanmak örän täsirlidir. Ilki bilen öz stiliňiziň bir bölegini görkezmek isleseňiz, gapynyň daşky bezegini düzüp bilersiňiz. Isleseňiz, güýz ýapraklaryny uly ýa-da kiçi  dürli reňk geçişlerine görä tegelek köpük görnüşinde agaç çarçuwada güýçli ýelim bilen ýelmeşdirip, öz bezegiňizi düzüp bilersiňiz.

Myratdurdyýew Serdar

S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

Gyrgyzystanyň Prezidentiniň ygtyýarlyklary giňeldildi

 

Ýene-de okaň

San­ly ul­ga­m has-da kämilleşdirilýär

Bitaraplyk- bagtymyz

Ata Watan Eserleri

Radiožurnalistler bilen duşuşyk

Teswirle