TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Güýz paslyna mahsus atyr yslary

Ys adam aňynda iň uzak wagtlap saklanýan we ýatlamalary döredýän özboluşly hadysadyr. Onuň ysy sebäpli bir zady, bir görnüşi ýa-da bir adamy ýatlap bilersiňiz. Şonuň üçin ilkinji gowy täsir galdyrmak we ýatlamalarda galmak üçin aýratyn ys bolmagy möhümdir. Her deride dürli bellikleri açýan we yslaryň sazlaşykly duýgy döredýän atyrlaryň görnüşleri sanardan gaty köp. Bu makalada güýz paslyňyza  laýyk gelýän atyr teklipleri size garaşýar.

Parfýumleri saýlamak näçe kyn bolsa-da, bu prosesiň ondanam has kyn tarapy, halaýan atyryňyzdan ýüz öwürmekdir. Şeýle-de bolsa, her möwsümde şol bir hoşboý ysyň ulanylmagy we her pursat belli bir wagtdan soň täsirini ýitirjekdigi sebäpli, degişli möwsümlerde dürli atyrlary ulanmaly. Güýz möwsüminiň gurluşyna we üýtgeşik atmosferasyna laýyk gelýän yslary saýlap, özüňizi has gowy duýup bilersiňiz we atyr saýlamagyňyz sebäpli dürli dünýäleri öwrenip bilersiňiz. Galyberse-de, ys duýgy we duýgur tejribeleri ýeňip geçmegiň iň gowy usulydyr.Güýz paslynyň esasy geçginli we halanýan yslary suratda görkezilendir

Ýewşanow Selimberdi

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba

hojalyk uniwersitetiniň talyby

29-njy noýabr ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

 

 

Ýene-de okaň

Milli ykdysadyýetimiziň batly gadamlary

Ýaşlar we döwrebap bilim

Ata Watan Eserleri

Ahalteke bedewleri türkmen toýunyň bezegi

Teswirle