TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Gutardyş Synaglary : Jemgyýeti öwreniş dersinden soragnamalar

Türkmenistanyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň gutardyş synplarynda Jemgyýeti öwreniş dersinden geçiriljek synagyň soragnamalary

 1-nji soragnama

 1. Jemgyýet düşünjesi.
 2. Jemgyýetçilik durmuşynyň esasy sferalary.

2-nji soragnama

 1. Jemgyýetleriň taryhy görnüşleri.
 2. Hukuk düzgünleri.

3-nji soragnama

 1. Jemgyýeti öwreniş dersi we ony öwrenmegiň ähmiýeti.
 2. Şahsyýet.

4-nji soragnama

 1. Adamyň iş hereketleri.
 2. Häzirki zaman jemgyýetiň ahlak gymmatlyklary.

 5-nji soragnama

 1. Akyl ýetirişiň görnüşleri.
 2. Türkmenistanda raýat jemgyýetini kemala getirmek.

6-njy soragnama

 1. Adamyň dünýä we özüne akyl ýetirişi.
 2. Döwletiň maýyplar we ýetimler baradaky aladasy.

7-nji soragnama

 1. Medeniýet düşünjesi.
 2. Döwleti dolandyrmagyň görnüşleri.

8-nji soragnama

 1. Döwlet býujeti.
 2. Türkmenistanda hukuk döwletiniň aýratynlyklary.

 9-njy soragnama

 1. Hukuk bozulmalary we ýuridiki jogapkärçilik.
 2. Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy.

10-njy soragnama

 1. Jemgyýetiň ruhy durmuşy.
 2. Bazar gatnaşyklary.

11-nji soragnama

 1. Bähbitler we islegler.
 2. Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň nusgasy.

 12-nji soragnama

 1. Ylmy akyl ýetiriş.
 2. Türkmenistanda Milli Geňeşiň iki palataly ulgamynyň ähmiýeti.

 13-nji soragnama

 1. Türkmenistanda adamyň we raýatyň konstitusion hukuklary, azatlyklary we borçlary.
 2. Ýaşlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň işine gatnaşmagy.

14-nji soragnama

 1. Ekologik aň we ekologik medeniýet.
 2. Türkmenistanyň saýlaw ulgamy.

15-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň bilim ulgamyndaky döwlet syýasaty.
 2. Önümçilik serişdeleri.

16-njy soragnama

 1. Jemgyýetiň sosial durmuşy.
 2. Döwlet we onuň esasy alamatlary.

17-nji soragnama

 1. Türkmenistanda innowasion tehnologiýalaryň döwlet syýasaty.
 2. Jemgyýetiň sosial düzümi.

18-nji soragnama

 1. Sowatlylyk, bilimlilik, we intelligentlilik.
 2. Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ýörelgeleri.

19-njy soragnama

 1. Türkmenistanda milli medeni mirasy gorap saklamak baradaky döwlet syýasaty.
 2. Önümçilik gatnaşyklary.

20-nji soragnama

 1. Öndüriji güýçler.
 2. Hukuk ulgamy.

21-nji soragnama

 1. Paýlamak düşünjesi.
 2. Türkmenistanyň syýasy ulgamy.

22-nji soragnama

 1. Türkmenistan halkara gatnaşyklary ulgamynda.
 2. Bazar we onuň jemgyýetiň ykdysady durmuşyndaky orny.

23-nji soragnama

 1. Türkmenistanyň ykdysady syýasaty.
 2. Türkmenistanda döwletiň demografik syýasaty.

24-nji soragnama

 1. Syýasy düzgünler.
 2. Sarp ediş düşünjesi.

25-nji soragnama

 1. Sungat we onuň adamyň durmuşyndaky orny.
 2. Ykdysady ulgamlar.

26-njy soragnama

 1. Jemgyýetçilik gatnaşyklaryny sazlaşdyryjy kadalar.
 2. Telekeçiligiň ykdysadyýetdäki orny.

27-nji soragnama

 1. Ykdysadyýet we önümçilik.
 2. Ilaty durmuş taýdan goramak.

28-nji soragnama

 1. Tebigy zehin, talantlylyk we geniallyk.
 2. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň taryhy ähmiýeti.

29-njy soragnama

 1. Geografik gurşaw.
 2. Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekde döwletiň goldawy.

30-njy soragnama

 1. Siwilizasiýalar we olaryň köpdürlüligi.
 2. Türkmenistanyň tebigaty we daşky gurşawy goramak babatdaky döwlet syýasaty

Gutardyş Synaglary : Biologiýa   dersinden soragnamalar

Gutardyş Synaglary : Fizika dersinden soragnamalar 2022

Gutardyş Synaglary :Türkmen Dili we Edebiýat

Gutardyş synaglaryň Soragnamalary :Türkmenistanyň Taryhy dersi

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle