Guşgy çigildemi – Bathyz gözelligi

Bizi gurşap alan dünýämizde janly-jandarlaryň we ösümlikleriň dürli görnüşlerine gabat gelmek bolýar. Olaryň ählisi ýaşaýyş durmuşynda tebigy taýdan aýrylmaz baglanyşyklydyr. Olaryň her biriniň tebigatda tutýan orny örän uludyr.

Eziz Diýarymyzyň tebigy baýlyklaryny gorap saklamak, olary içgin öwrenmek, baýlaşdyrmak we geljekki nesillere miras galdyrmak boýunça döwlet derejesinde uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzda döredilen goraghanalar bolsa şeýle alnyp barylýan işleriň aýdyň subutnamalarynyň biridir.

Türkmenistan Diýarymyzyň günorta çäklerinde 1941-nji ýylyň 3-nji dekabrynda döredilen Bathyz döwlet tebigy goraghanasynda ösümlikleriň we haýwanlaryň dürli görnüşleri bardyr. Häzirki wagtda 870,7 gektar ýeri eýeleýän bu goraghanada oňurgaly haýwanlaryň 340-dan gowrak görnüşi, şol sanda süýdemdirijileriň 42, guşlaryň 250-den gowrak, süýrenijileriň 40, ýerde-suwda ýaşaýanlaryň 3, ösümlikleriň 1050 görnüşi bardyr.

Özüniň garamagynda Çemenebit, Pulhatyn we Gyzyljar çäkli goraghanalary bolan Bathyz döwlet tebigy goraghanasynda ösýän ajaýyp ösümlikleriň biri Guşgy çigildemidir. Ýer ýüzünde çigildemleriň 140-a golaý görnüşi bardyr.

Özüniň tebigata berýän gözelligi bilen meşhur bolan Guşgy çigildemi Liliýalar maşgalasyna degişlidir. Ol boýy 15-40 santimetr, köpýyllyk otjumak görnüşli, soganlygy bolan ösümlikdir. Guşgy çigildemi Bathyzyň we Garabiliň endemigi hasaplanýar. Onuň gülleri ýekeleýinden uly, ýiti gyzyl reňkli, düýbi solak-sary, gaýmaly gara tegmillidir. Miwesi bolsa süýri, gozajyk şekilindedir.

Guşgy çigildemiň ýapraklary barada aýdanymyzda bolsa, olar orak şekilinde, gyralary sähelçe tolkunly, aşaky ujy çowly bolýar.

Bu ösümlik esasan tohumyndan, seýrek ýagdaýlarda bolsa wegatatiw usul bilen köpelýär. Onuň gögeren düýpleri 6-8 ýyldan soň hasyl berip başlaýar. Bu çigildem mart-aprel aýlarynda  gülleýär we maý aýynyň ahyrlarynda miweleýär.

Guşgy çigildemi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir.

Aşyrowa Aýgül

S.A.Nyýazow adynday TOHU-nyň talyby

 

“Hummel” markasy barada maglumat

 ÝENE-DE OKAŇ

Aşgabat şäher häkimligi Gämi şäherçesiniň demirgazyk tarapynda ýerleşýän suw arassalaýjy desgadan şäheriň 11-nji kiçi etrapçasynyň günorta-gündogarynda ýerleşýän «Gündogar» ätiýaçlyk suw howuzlar toplumyna çenli suw geçiriji ulgamy gurmak üçin potratçyny saýlap-seçip almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2021-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçiriler. Bäsleşik şu ýylyň24-nji...
Aşgabat şäher häkimligi Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäher häkimliginiň senagat, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň işini utgaşdyryjy bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 27-nji noýabryna çenli kabul edilýär. Salgysy:...
Germaniýa Federatiw Respublikasynyň ozalky diýlip boljak kansleri Angela Merkeliň 16 ýyllyk döwri tamamlandy. Ýurduň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer kansler Angela Merkel we onuň Ministrler Kabinetiniň agzalaryna resmi rugsat şahadatnamasyny gowşurdy. Merkel we onuň hökümet agzalary Germaniýanyň täze hökümeti düzülýänçe wagtlaýynça işlerini dowam ederler. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer Merkeliň döwründe uly işleriň bitirilendigini, soňky 4 ýylda 600 kanunyň kabul edilendigini belledi. 1954-nji...
Haçan-da adam bagtly bolanda ol mydama gowudyr, emma hemme gowy adamlar mydama bagtly däl (O.Uaýld). Hemişe isleýän zadyňy etmeklik bagtlylyk däldir, emma ýerine ýetirip biläýjek zadyňy etmegi islemeklik bagtdyr. (L.Tolstoý). Bagtly durmuş haçan-da göwnüňde rahatlyk bolanda we hiç hili jogapkärçiligiň ýok ýerinde bardyr (Siseron). Bagt – bu berk jan saglygyň bolmagy we erbet ýadyň bolmagyndadyr (E.Feýer). Bagtsyzlykdan gülkünç...
Eýranda saparda bolýan Türkmenistanyň wekiliýeti ýurduň birnäçe ministrliklerinde gepleşikler geçirdi. Türkmen wekiliýeti Eýranyň Ýol we şähergurluşyk ministrliginde duşuşyklar geçirdi. Eýranyň "IRNA" agentliginiň habaryna görä, Eýranyň ýol we şähergurluşyk ministri Rostam Kasemi Türkmenistan bilen ulag, energetika we söwda ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini belläp, Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda demirýol üstaşyr geçişini iki esse artdyrmak babatda ylalaşyk gazanylandygyny belledi. Eýranyň ministri...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
889FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar