TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Gury ýüzlere ideg etmegiň görnüşleri

Eger siňdirmek deriňiziň gurluş aýratynlygyna öwrülen bolsa, ýüzüňize degeniňizde guradylan agaç şahasy ýaly duýsaňyz we bu bizar ediji ýagdaý siziň üçin adaty bir zat bolsa, gury deri meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolandygyňyzy aňladýar. Alada etmäň, bu meseläniň bejergisi ýönekeý. Etmeli zadyňyz, deriňize birneme has köp ideg we ony ýörite ideg programmalary bilen goldamakdyr. Ine, gury deri üçin peýdaly ideg maslahatlary.

Gury derini ýuwmagyň we nemlendirmegiň ýollary

Deriňiz gury bolsa, ýüzüňizi ýuwup, suwa düşeniňizde gyzgyn suw ulanmazlyga synanyşyň. Deride ýag gatlagyny eredýän we deriniň çalt guramagyna sebäp bolýan gyzgyn suwuň ýerine ýyly suwy ileri tutuň. Şeýle hem, duşda geçiren wagtyňyzy 10 minutdan az saklamagy unutmaň. Ýumşak, nemlendiriji sabyn ýa-da arassalaýjy ulanyň. Alkogolly arassalaýjylardan gaça duruň. Alkogol derini göni guradýan maddadyr. Ýüzüňizi guradanyňyzda, polotensanyň ýerine ýumşak we arassa mata, inçe dokuma kagyzy ýa-da polotensa kagyzy ulanyň. Guradanyňyzda deriňize gaty basmaň.

Dartgynly deri, deriňiziň gurap başlandygyny görkezýär. Deriňizde berklik duýsaňyz, wagt ýitirmän nemlendiriň.

Deriňizi doly guratmazdan ozal, ýüzüňizi ýuwanyňyzdan ýa-da duşdan çykanyňyzdan 5 minutyň içinde nemlendiriji ulanyň. Doly gurak bolmadyk derä nemlendiriji ulananyňyzda, çyglylygyň derä siňendigine göz ýetirýärsiňiz. Baý maddalar bilen ýokary hilli nemlendiriji önümi ulanyň we deriňize liberal derejede çalyň. Ýatda saklaň, çyglylyk deriňiziň ýaşaýyş çeşmesidir. Diňe ýüzüňizi ýuwanyňyzdan soň nemlendiriň. Mümkin boldugyça, günüň islendik wagtynda gaýtalaň. Dartgynly deri, deriňiziň gurap başlandygyny görkezýär. Deriňizde dartgynlylyk duýsaňyz, derrew wagt ýitirmän nemlendiriň. Haýsy kremleri, kosmetiki önümi saýlasaňyz ilki bilen gury deri üçin formulalary saýlaň. Ýagly deri üçin öndürilýän, ýagy bolmadyk ýa-da gaty az ýagy saýlamaň. Şeýle hem, makiýaž etmezden ozal deriňizi köp nemlendirmegi ýatdan çykarmaň.

Gün şöhleleriniň çyglylygy ýok deriňizi hasam guratmagyna ýol bermäň.

Deride guraklygyň sebäplerinden biri bolan Gün, gury deriniň duşmany diýen ýalydyr. Ýylyň ähli pasyllarynda “wampir” ýaly deriňizdäki çyglylygy siňdirýän Güne garşy goragda durmaly. Tomus we gyş paslyna garamazdan ýanyňyzdan azyndan 30 bilen ýokary faktorly gün şöhlesinden goraýan kremleri almany unutmaň. Gün şöhleleriniň çyglylygy ýok deriňizi hasam guratmagyna ýol bermäň.

Gury deride “peeling” edip bolmaýar diýen ýalňyş düşünjelere düşmäň. Deriňiziň janly we ýylmanak görnüşe eýe bolmagyny üpjün etmek üçin ölen deri gatlagyndan dynmak we nemlendirmek zerurdyr. Hepdede bir ýa-da iki gezek gaýtalanýan “peeling” deriňiziň has gowy bolmagyna kömek eder.

Wýetnam syýahatçylara gapylaryny açýar

Ýene-de okaň

Aşgabat şäheri boýunça awtoulaglary resmileşdirmek üçin nokatlaryň ýerleşýän salgylary

Ata Watan Eserleri

Sürüjilik şahadatnamasyny çalyşmaklyk üçin gerekli resminamalaryň sanawy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň raýatlaryna pasport resmileşdirmek üçin talap edilýän resminamalar

Ata Watan Eserleri

Teswirle