TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
PEÝDALY MASLAHAT

Gury saçlar üçin aýratyn ideg teklipleri

Gury saçlar dokumasyny we ýalpyldawuklygyny saklamak üçin ýeterlik çyglylygy siňdirmeýär ýa-da saklamaýar, şonuň üçin jansyz görünip, döwülip bilýär. Umuman, sagdyn däl ýaly görünse-de, köplenç bu ýagdaýyň esasynda saglyk meselesi ýok. Gury saçlar iýmit ýetmezçiliginden, günüň aşa köp täsir etmeginden, hlorlanan suw bilen aragatnaşygyndan we ýylylyk bilen  bezemek gurallarynyň aşa köp ulanylmagyndan döräp biler. Saçyňyz degilmez derejede gury, has ýuka bolsa şekil bermek kyn bolýar. Bagtymyza, ony dolandyrmak üçin etmeli zadyňyz gaty ýönekeý. Gury saçlara ideg etmek, käbir ýönekeý maslahatlara eýermek we saçyňyza laýyk ideg önümlerini saýlamak bilen baglanyşyklydyr. Esasan etmeli zadyňyz, saçyňyzy ýuwmak, olara birneme ideg we söýgi görkezmekdir. Wagtyň geçmegi bilen saçyňyzyň has janly we ýalpyldawuk boljakdygyny görersiňiz.

Örän gyzgyn duşlardan gaça duruň

Bugly duşda wagt geçirmek gaty rahatlandyryjy bolup biler, ýöne temperaturany aşa ýokarlandyrmak saçyň gury bolmagyna getirer. Sebäbi aşa gyzgyn suw saçyňyzy tebigy ýagdan aýryp biler. Elbetde, munuň öňüni almak üçin buz, sowuk suw bilen ýuwmak hökman däl, ýöne ýyly ýyly suwa geçmek gowy pikir bolup biler. Şeýle hem, duşda geçirýän wagtyňyzy azaltmaga synanyşyp bilersiňiz. Daşky gurşaw we saçyňyz üçin has gysga duş alyň.

Ýylylyk bilen şekillendirmäni çäklendiriň

Gury saçlar bilen iş salyşýan bolsaňyz, ýylylyk bezegleri saç taryňyza hasam zeper ýetirip biler. Şonuň üçin mümkin boldugyça ýylylykdan uzak durmak iň gowusydyr. Elbetde, bu saçyňyzy bezemek üçin hiç zat gurban etmegiňizi talap etmeýär. Muňa derek ýylylygy bezemek gurallaryny iň pes ýerde ulanmaga synanyşyp bilersiňiz, hepdede birnäçe gün dynç alyň we saçyňyzy emele getirmek üçin şarlawuk örmek, at guýrugy ýaly dürli saç görnüşleri bilen şekillendirip bilersiňiz.

Gözellik salonlaryna gidip durmany ýatdan çykarmaň

Saçyňyz gaty gurak bolsa, täze kesilen saç ýaly täze bir zat gerek bolup biler. Saçyňyz gaty uzyn bolmasa-da, bölünen uçlar dizaýny kynlaşdyryp, gury duýulmagyna goşant goşup biler. Täze saçyň ösmegini haýalladýan döwülen saçlary düzetmek üçin dellekhana baryp görüň. Şeýle hem, dellekhanaňyzdan saçyňyzyň görnüşi we uzynlygy üçin bezeg maslahatlary barada sorap bilersiňiz. Sebäbi ol saçyňyzyň zaýalanmagynyň öňüni alyp biljek täze bezeg düzgünini teklip edip biler.

Ýüpek ýa-da atlas ýassygynda ýatyň

Gury saçlary ulanýan ýassyk daşlaryndan hem döräp biler diýip kim pikir ederdi? Pagta ýassyklary saçyňyzdan çyglylygy çekip, ony guradyp biler. Şonuň üçin atlas ýa-da ýüpek ýassyk daşyny ulanyp görüň. Bu diňe bir saçyňyza peýdaly bolman, eýsem özünizi hem gaty rahat duýmaga kömek eder.

Dogry iýmitlenmeli

Sagdyn iýmitlenmek, omega-3s we iýmitiňize antioksidantlar goşmak saçyňyzyň has janly we ýalpyldawuk görünmegine kömek edip biler. Sogan, tuna ýaly ýagly balyklar, pomidor, hoz, brokkoli we noýba ýaly iýmitler bu birleşmelere örän baýdyr.

Şeýle-de bolsa, bu maslahatlaryň hemmesine garamazdan saçyňyzda isleýän netijeleriňizi almaýarsyňyz öýdýän bolsaňyz, lukmanyňyza baryp görüň. Gury saçyň düýp sebäbini tapanyňyzdan soň, meseläni ýeňilleşdirmek aňsat bolar.

Diýarymyzyň iň gowy etrabyna baýragy gowşuryldy

Ýene-de okaň

“Petronas” täze iş orunlary hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

Täze ýyl gijesi: awtobuslar 02:00, taksiler gije-gündiz hereket eder

Teswirle