Guradylan kiwiniň peýdalary

Adaty kiwi 83% suwly iýmit bolup, bu miwe  sagdyn we lezzetli iýmitleriň biri hasaplanýar. Guradyýan döwründe kiwi dilimleri agramynyň we suwunyň köp bölegini ýitirýändigi sebäpli, 6-7 kilogram täze kiwifrutdan 1 kilogram guradylan kiwi alyp bolýar.

Guratmak prosesinde esasan kiwiniň özeni galýar. Diýmek, guradylan kiwi uglewodlar, beloklar we ýaglar ýaly ýokumlylygy saklaýar. Şeýle hem bu ýokumly maddalaryň guradylan kiwide has köpelýändigini bellemelidiris. Guradylan kiwini islegiňize  görä dürli desertlerde guradylan kiwi ulanyp bilersiňiz. Esasanam bu iýmit şeker balansyňyzy biler.

Guradylan kiwiniň peýdalary:

Witaminleriň köp bolmagy bilen guradylan kiwi immunitet ulgamyna uly täsir edýär. Beýleki  miweler ýaly immunitetini güýçlendirýär. Guradylan kiwi, dem gysýanlar üçin hem peýdalydygy mälimdir. Şol sebäpli guradylan kiwi demgysma näsaglary üçin rahatlandyryjy täsir edýär. Guradylan kiwi tebigy antioksidant bolup, bagryň işlemegini aňsatlaşdyrýar. Gandaky holesteriniň gatnaşygyny deňleşdirmäge kömek edýän bu süýji guradylan miwe, ganyň arassalanmagyny hem goldaýar.

Rozyýewa Ýulduz

TOHU-nyň  talyby

Birža täzelikleri: gyrgyz işewürleri float aýna satyn aldy

 

ÝENE-DE OKAŇ

21-22-nji sentýabrda Türkmenistanyň söwda we senagat edarasynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli köpugurly sergi guraldy. Oňa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň döwlet böleginiň düzümleri, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Dokma senagaty ministrliginiň, Bilim ministrliginiň,  “Türkmengaz”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň,  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we beýleki ulgamlarynyň, hususy pudagynyň wekilleri, şeýle-de,  Türkmenistanyň hökümetiniň agzalary we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ýokary derejede...
Kenzo Takada 1939-njy ýylda Ýaponiýada dünýä inýär. Ol gyz jigileriniň okaýan žurnallaryny okap, moda bilen gyzyklanmaga başlaýar. Takada Tokionyň moda kolležleriniň birinde bilim alýar. Okuwyny tamamlap, Pariže gidýär, ol ýerde dizaýner bolup işleýär.1970-nji ýyldan başlap Takada zenanlar üçin üýtgeşik biçüwli egin-eşikleri taýýarlaýar,1983-nji ýylda erkekler üçin hem kolleksiýon dizaýn edýär.  Bäş ýyl soňra ilkinji atyryny halka hödürledi. 1970-nji ýylda döredilen “Kenzo”...
Google: Dünýäde iň köp ulanylýan programmadyr. Kompaniýalaryň gurujylary Larry Page, Sergey Brin Standford uniwersitetiniň ilkinji ýyllarynda hem kompaniýanyň zerurlygyny  bilýärdiler. Bu sebäpli hem kompaniýalaryna matematikada iň uly sanlaryň biri bolan “ Googol” adyny bermekçidiler. Emma Larry Pageiň “googol” ýerine “Google” diýip ýalňyş ýazmagy netijesinde häzirki google kompaniýasy “google” ada eýe boldy. Rolex: Häzirki wagtda iň köp ulanylýan sagatlaryň biridir. Ilkibadalar...
Russiýa Federasiýasy 5-nji oktýabrda  Jibuti, Daniýa, Täze Zelandiýa, Günorta Afrika we Peru bilen uçar gatnawlaryny täzeden ýola goýmagy meýilleşdirýär. Ähli ýurtlardaky epidemiologik ýagdaýy göz öňünde tutup, 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan aşakdaky ýurtlar bilen yzygiderli uçuşlary iki taraplaýyn dowam etdirmek kararyna gelindi: Hindistan Moskwa - Goa, Sankt-Peterburg - Deli we Sankt-Peterburg - Goa  her ugurda hepdede bir gatnaw ýygylygy bolar, Ispaniýa...
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna  bagyşlanan ýurdumyzyň halk hojalygynyň gazananlarynyň sergisi geçirildi. Sergä ýurdumyzyň ähli hususy kärhanalary öz önümleri bilen gatnaşdylar. Şolaryň hatarynda Türkmenbaşy jins toplumyň “Bedew” haryt nyşanly jins önümleri hem bar. Biz Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen şol ýerde bolanymyzda, Türkmenbaşy jins toplumyň baş direktory Begaliýew Baýrammyrat Allamyradowiç...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
884FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar