JEMGYÝET

Günorta Koreýada awtoulagly kino döwri

Günorta Koreýalylar korona epidemiýalarynyň bütin dünýäde ýaýramagynyň öňüni almak bilen, kinodan lezzet almak üçin awtoulagly kino tomaşa etmek döwrüne girişdiler.

Dünýädäki ýiti respirator keseli sebäpli kinoteatrlarda hem kino tomaşa etmäge gelýänler ýok diýen ýaly. Günorta Koreýanyň paýtagty Seul şäherinde açyk meýdanda uly ekran oturdylypdyr. Ulaglar adamlar şol meýdança gelip, ulagyň içinden kino tomaşa edip bilýärler.

Bu ulgamy ýola goýan guramaçylaryň aýtmagyna görä, hepdäniň dowamynda gelýänleriň sany 10-20 göterim artandygy, hepdäniň ahyrynda bolsa ähli petekleriň satylýandygy aýdyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy