Günden goranmak möhümdir!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk ýagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi maslahat berýärler. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde bellenilip geçildi.  –       Yssy howada ýeňil, rahat, arassa nah matadan tikilen, açyk reňkli egin-eşikleri geýmeli. –       Günden goranmak üçin kelläňize ýeňiljek başgap geýiň, ýaglyk … Continue reading Günden goranmak möhümdir!