TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Gül suwunyň peýdalary

Gül suwy ýüz organymyzyň, öýjüklerini we bedenimiziň galan bölegini, ultramelewşe şöhleleriniň, mikroblaryň, himiki maddalaryň we beýleki fiziki hapalaýjy maddalaryň zyýanly täsirlerinden goraýar.Gül suwy, düzümindäki antioksidantlar sebäpli öýjükleri zeperlerden goraýar. Şol bir wagtyň özünde, çişme häsiýetleri sebäpli deriniň gijilewigini  azaldyp biler. Ekzema we gül keseli üçin ulanylyp bilner. Bu meselede gül suwunyň peýdalary ylmy gözlegler bilen hem goldanýar.

Gül suwy elastaza we kollagenaz maddalaryna-da täsir edýär. Iki madda hem derä zeper ýetirýän we derini ýaşlaşdyrýan fermentlerdir.

Gül suwunyň deri üçin peýdalaryny aşakdaky ýaly jemläp bolar:

Derini rahatlandyrýar

Gyzarmaklygy peseldýär

Çyzyklary we ýygyrtlary aýyrmaga kömek edip, garramaga garşy täsirini görkezýär.

 

Şadyýewa Züleýha

TOHU-nyň mugallymy

 

Türkmenistandan Russiýa nobatdaky ýörite gatnaw

 

Ýene-de okaň

Döredijilik işgärleri bilen duşuşyk

Türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň täze derejesi

Ýaşlar – eziz Watanymyzyň geljeginiň gurujylarydyr

Teswirle