DÜNÝÄ

Gruziýada ylmy hyzmatdaşlyk boýunça Ähtnama gol çekildi

Şu ýylyň 17-20-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti A.Aşyrowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Tbiliside iş saparynda bolýar.

Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory Zaza Abaşidze bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda iki ýurduň alymlarynyň arasynda göni aragatnaşygy ýola goýmak we tejribe alyşmak, şeýle hem döwletleriň medeni mirasynyň, gadymy gymmatlyklarynyň hem-de milli sungatynyň giňden ýaýramagyna itergi berýän bilelikdäki çäreleri geçirmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda, Dawut Orazsähedow we Zaza Abaşidze dabaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty bilen Korneli Kekelidze adyndaky Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň arasynda ylmy hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda Ähtnama çekdiler.

Ýene-de okaň

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi

Aşgabatda Fransiýanyň milli güni bellenildi

Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda

Türkmenistan bilen Türkiýe Ýewropa bazaryna girmek mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy