TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Grenlandiýada ýene bir krater tapyldy

Amerikanyň älem we howa guramasy NASA Grenlandiýa adasynyň demirgazyk-günbatarynda buzuň bir mil aşagynda ikinji bir krateriň bardygyny mälim etdi. Meýdany 22 mil bolan krater meteoryň (asman jisimi) düşmegi bilen emele gelipdir. Ol ululygy boýunça dünýädäki kraterleriň arasynda 22-nji orny eýeleýär.

Grenlandiýada ozal hem bir krater ýüze çykarylypdy. Has takygy, buzlar adasyndaky ilkinji krater baradaky çaklamalar 2015-nji ýylda ýüze çykyp başlady. Ol dolulygyna 2018-nji ýylda tassyklanyldy. Adanyň Hiawata buzlugyndaky krater Ýer ýüzünde buzuň aşagynda tapylan ilkinji krater hökmünde bellige alnypdy.

Täze krater bolsa ozalkydan 114 mil uzaklykda ýerleşýär. Olaryň emele gelen wagtlary hem bir döwürde bolmaly däl diýip, alymlar çaklaýarlar. Olaryň pikirine görä, täze tapylan krateriň ýaşy Hiawatadakydan hem uly bolmaly.

 

Ýene-de okaň

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Teswirle