TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

“Gremmi” baýragynyň ýeňijisi aradan çykdy

ABŞ-nyň milli sungat akademiýasy tarapyndan gowşyrylýan “Gremmi” baýragynyň eýesi, aýal hukuklary aktiwisti “I’m Woman” aýdymy bilen tanalýan aýdymçy Helen Reddy 78 ýaşynda aradan çykdy.

Çagalary Treýsi we Iordaniýa öz beýanynda: “Söýgüli ejemiz Helen Reddiniň 2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Los-Anjelesde aradan çykandygyny habar berýändigimiz sebäpli gynanýarys. Ol ajaýyp ejedi, hakykatdanam gowy aýaldy. Onuň sesiniň  baky ýaşajakdygyny bilmek bize göwünlik berýär”  – diýip belleýärler.

Reddy şu güne çenli 20 aýdym bilen “Billboard Hot 100” sanawyna girdi. “Delta Dawn” we “Angie Baby” aýdymlary bilen meşhurlyk gazanan Reddy “I Am Woman” aýdymy bilen “Gremmi” baýragyny gazandy.

 

Durmuş Sahypamyz

Gündelik durmuşa degişli habarlary biz Durmuş sahypamyza ýerleşdirýäris.

Ýene-de okaň

Edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi belli boldy

Döwlet baýraklarynyň eýelerine söz berýäris

“Senetçilik we amaly-haşam sungaty dünýä halklarynyň mirasynda” atly halkara festiwaly geçiriler

Ata Watan Eserleri

Teswirle