TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Görelde alaýmaly şäher

«Tjournal» saýtynyň ýazmagyna görä, 2019-njy ýylda Norwegiýanyň paýtagty Oslo şäherinde soňy heläkçilik bilen tamamlanan ýekeje ýol hadysasy boldy. Onda hem sürüji ulaga erk edip bilmän, ýoluň kenaryndaky diwara baryp urdy. Şäherde ýylyň bütin dowamynda şondan başga bellige alnan ýekeje-de ýol hadysasy ýok. Munuň özi juda seýrek, hatda ozal gabat gelinmedik ýagdaýdyr.

Aslynda, ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak boýunça ýurtda indi ençeme onýyllyklardan bäri maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde bu hadysalaryň sany ýyldan-ýyla azaldy. Anyk maglumatlara salgylansak, ýurtda 1970-nji ýylda 560, 1985-nji ýylda 482, 2019-njy ýylda bolsa 110 adam ýol hadysalaryndan heläk boldy. Bu görkezijiler dünýäniň käbir şäherleriniňkiden hem azdyr.

Aýdylyşyna görä, ýurduň şäherlerinde ulaglaryň tizligine ýokary derejede üns berilýär. Paýtagtyň merkezindäki magistral ýollaryň uzaklygy azaldylýar, ulaglaryň sazlygyna birinji nobatda üns berilýär. Paýtagtda ilatyň köpçülikleýin welosiped ulanmagy bolsa esasy sebäpleriň biridir.

Ýene-de okaň

Hytaýyň Başlygy Si Szinpin Saud Arabystanyda

Türkmenistan bilen Russiýa 15 resminama gol çekişdi

Türkmenistan-Russiýa: ylalaşyklaryň toplumyna gol çekiler

Teswirle