TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Green Card -2024 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

Mälim bolşy ýaly her ýylda ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy, ABŞ-a immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55 000 adama, ABŞ-a hemişelik gitmek mümkinçiligini berýar. Şu lotereýada utujy saýlama kompýuter arkaly geçirilýär we utujylaryň sany dünýa boýunça alty geografik regionlara paýlanylýar.  2024-nji  ýyl boýunça tabşyrylan soragnamalar boýunça utujylar 6 May 2023 senesinde belli bolýar. DW-2024 meýilnamasyna gatnaşmak isleýanleriň soragnamasy internet arkaly 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan başlap,  8-nji noýabra çenli kabul edildi.

ABŞ-nyň Grin Kard Lotereýa meýilnamasy boýunça maglumat merkezi https://dvprogram.state.gov/  saýtynda bellenişine görä, utujylar 2023-nji ýylyň Maý aýynyň 6-na belli bolýar.

Utujy boldyňmy, netijäni barlamak üçin şu ýere basyň!

Möhüm maglumat: kezzapçylykdan we hilegärlikden ägä boluň!

Internet ulgamyndaky kezzapçylykdan we aldawa salýan sahypalardan, ýa-da elektron poçta arkaly gelýän nädogry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip aldawa salýan internet sahypalardan seresap boluň!

 

Mahabat 

 

Resminamalaryň Terjimesi üçin “Makul Hyzmat” Terjime Merkezi

 

“Makul Terjime”  telefony:

+993 63 78 96 73 & : + 993 12 96 48 55

Aşkabat, Oguzhan (Aýtakow)-Ankara (Ýubileýni) köçesi, A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 4-nji gat, 401

E-mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

 

“Green Card” 2024: Resminamalary kabul edişlik başlady

Ýene-de okaň

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçihanasy köpçülikleýin welosiped ýörişini gurady

Ärdoganyň wezipesine girişmek dabarasy geçiriler

Teswirle