DÜNÝÄ

“Grammy” baýragynyň eýesi Joe Diffie aradan çykdy

“Grammy” baýragynyň eýesi aýdym-saz ýyldyzy Joe Diffie ýiti respirator ýokanç keseli mälim edilenden iki gün soň 61 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol Amerikanyň iň naýbaşy aýdymçylarynyň ikinji onlugyna girmegi başardy. Ol häzirki wagta çenli diňleýjilere birnäçe aýdym-sazly albomlaryny ýadygär galdyrdy. Joe Diffie 1999-njy ýylda “Grammy” baýragynyň eýesi bolmagy başardy. Ol mundan başga-da dünýäniň birnäçe abraýly baýraklarynyň eýesidir.

Ýene-de okaň

Migrasiýa ulgamyndaky türkmen-ýapon hyzmatdaşlygy maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi Gruziýanyň Milli golýazmalar merkeziniň direktory bilen duşuşdy

Bank ulgamynda türkmen-özbek gatnaşyklary maslahatlaşyldy

Aşgabatda medeniýet ministrleriniň maslahaty geçiriler

Magtymguly Pyragy Ženewada tanyşdyryldy

Türkmenistandan Owganystana suwuklandyrylan gaz ibermek maslahatlaşyldy