PEÝDALY MASLAHAT

Gözüň aşagyndaky gögermeler nädip emele gelýär?

Gözüň aşaky gabaklaryň aşagyndaky gara tegelekler diýlip atlandyrylýan bu ýagdaý erkeklerde we aýallarda köp bolýar. Gözüň aşagyndaky gögermeler, köplenç gözüň aşagyndaky haltalar bilen bilelikde adamyň öz ýaşyndan hem has garry görünmegine sebäp bolýar.

Ýadawlyk, garaňky gök tegelekler üçin iň logiki düşündiriş ýaly bolup görünse-de, bu ýagdaýa goşant goşup biljek dürli faktorlar bar. Köplenç gözüň aşagyndaky gögermeler saglyk meselesini görkezmeýär we lukmançylyk kömegini talap etmeýär. Şeýle-de bolsa, estetiki kynçylyklary döredýär we erbet tarapy, bu halkalardan dynmagyň kyn bolmagydyr.

Gözüň aşagyndaky gara tegeleklere näme sebäp bolýar?

Gögermelere sebäp bolup biljek iň köp ýaýran sebäpler:

Ukusyzlyk. Artykmaç ýadawlyk, ýeterlik uky almazlyk ýa-da adatdakysyndan has köp uklamak gözüň aşagyndaky gara tegeleklere sebäp bolup biler. Ukusyzlyk deriniň garaňky we reňkli görünmegine sebäp bolup, deriniň aşagyndaky gara dokumalary we gan damarlaryny ýüze çykarýar. Ukusyzlyk, gözüň aşagynda suwuklygyň ýygnanmagyna we şonuň üçin bu ýerlerde çişmä sebäp bolup biler. Gözleriň aşagyndaky gara reňk käwagt çişen gabaklaryň kölegesi bolup biler.

Ýaş. Tebigy garramak, gözüň aşagyndaky gara tegelekleriň umumy sebäbi. Adam ulaldygyça derisi inçe bolýar we çeýeligini ýitirýär. Deriniň elastikligini üpjün edýän subkutan adipoz dokumasynyň we kollageniň mukdary azalýar. Netijede, deriniň aşagyndaky gara gan damarlary has görnükli bolýar we gözüň aşagyndaky ýeriň garaňky görünmegine sebäp bolýar.

Göz ýadawlygy. Telewizor, kompýuter, planşet we telefon ekranlaryna seretmek gözüň ep-esli dartylmagyna sebäp bolup biler. Bu dartgynlylyk uzak wagtlap dowam etse, gözüň töweregindäki gan damarlarynyň giňelmegine sebäp bolýar. Netijede, gözüň töweregindäki we aşagyndaky ýerler garaňky görünýär.

Allergiýa. Allergiki täsirler we gury gözler gara tegelekleri döredip biler. Allergiki reaksiýa ýüze çykanda, gistaminler bedende zyýanly maddalar hökmünde kabul edilýän gurluşlara jogap hökmünde bölünip çykýar. Gistaminiň bölünip çykmagy diňe bir gijelewük, gyzarmak we gözüň çişmegi ýaly oňaýsyzlyklary döretmän, gan damarlarynyň ulalmagyna hem sebäp bolýar. Bu gözüň aşagyndaky inçe deriniň aşagynda has görünýän damarlary döredýär. Gijelewük allergiýasy sebäpli gözüň we daş-töweregiňi dyrnaçaklamak we sürtmek, gögermegi hasam erbetleşdirip biler. Bu gan damarlarynyň çişmegine we ýarylmagyna sebäp bolup biler. Gan damarlarynyň ýarylmagy gögermegi ýokarlandyrýar.

Suwsuzlyk. Suwsuzlyk, suwuklygyň ýeterlik bolmazlygy sebäpli bedeniň suwuklyk balansynyň bozulmagydyr. Bu ýagdaý gözüň aşagyndaky gara tegelekleriň umumy sebäbi. Ýeterlik mukdarda suw alynmasa, gözüň aşagyndaky deride garaňky we batan görnüş peýda bolýar.

Güne aşa täsir etmek. Güne aşa köp täsir etmek, bedeniň reňkini üpjün edýän melanin atly pigmentiň köpelmegine sebäp bolup biler. Günüň aşa köp bolmagy deriniň garalmagyna, esasanam gözüň töweregine getirýär.

Genetika. Gözüň aşagyndaky gögermeler maşgala agzalarynda köp duş gelýän bolsa, beýleki adamlarda şol bir ýagdaýyň döremegi adaty ilata garanyňda has ýokarydyr. Bu ýagdaý çagalykdan galan aýratynlyk hökmünde hem bolýar we adamyň ýaşy bilen hasam erbetleşip biler.

28-nji mart ýyldyzlar näme diýýär? Gündelik Täleýnama

Ýene-de okaň

Amerika aňsatlyk bilen gitmek :Green Card -2025 (Grin Kard) boýunça utujylar haçan belli bolýar?

«PETRONAS Çarigali» kompaniýasy işe çagyrýar

Ata Watan Eserleri

«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär

“Petronas” işe çagyrýar

«Petronas»: ökde hünärli dalaşgärleri işe çagyrýar

Maşgala kadalary boýunça kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar giriziler