SIZDEN GELENLER

Gowaça sowkasy

Gowaça sowkasy Merkezi Aziýada, Gazagystanda, Zakawkazýede, Powolžede, Ukrainada, Uzak Gündogarda we beýleki ýerlerde duş gelýär. Ol ösümlikleriñ 120-den gowrak görnüşine uly zyýan ýetirýär. Ol aýratynda gowaça, mekgejöwene, nohuda, pomidora, temmäkä, jüt süýümine, kenebe, künjä we beýleki ekinlere uly zyýan berýär.

Gowaça sowkasynyň kebeleginiň ganatynyň gerimi 30-40 mm ululykdadyr. Onuň öň ganatynyň reňki sarymtyl-çal, ganatynyň ýüzünde keseligine tolkun görnüşli gögümtil reňkli çyzyklar geçýär. Onuň yzky ganatlary açykrak, daşky gyralarynda goňur çyzyklar bolýar, ortasynda orak şekilli garamtyl nokat bolýar. Gowaça sowkasynyň erkek kebeleginiň reňki urkaçysynyňka garanyňda açykrak reňkli bolýar. Ýumurtgasy başda agymtyl-sary, soňra gögümtil reňkli we 0,5-0,6mm ululykda bolýar.

Gowaça sowkasynyň gurçuklarynyň reňki açyk-ýaşyl reňkden goýy ýaşylrak reňke çenli bolýar. Gurçugynyň uzaboýuna ýasy gara reňkli çyzyk geçýär, uly gurçuklaryň bedeniniň uzynlygy 35-40 mm ýetýär. Kukolkasy garamtyl-goňur ýa-da gyzgylt goňur reňkli, uzynlygy 15-20 mm barabardyr. Gowaça sowkasynyň kukolkasy toprakda gyşlaýar. Howa şertlerine baglylykda gyşlaýan kukolkadan mart, aprel aýlarynda kebelekler uçup çykýarlar. Ilkinji uçup çykýan kebelekler haşal otlarda, ýorunjada we beýleki ir ýetişýän ösümlikleriň üstünde ýumurtga taşlaýarlar. Türkmenistanyň howa şertlerinde gowaça sowkasy 1 ýylyň dowamynda 4 gezek köpelýär. Onuň 1-nji nesli ýorunjada, irki ekilen mekgejöwende we haşal otlarda, 2-4-nji nesilleri bolsa gowaçada ösüp ýetişýärler.

Kömekguly Atakulyýew,

S.A.Nyýazow adyndaky

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

 

Taryhda ÅŸu gün – 1-nji iýun

Ýene-de okaň

Raýatlaryň saglygy — döwletimiziň baş gymmatlygy

Garaşsyzlyk ― ganatymyz, bagtymyz

Garaşsyzlyk-bagtymyz

“Garaṣsyzlyk-parahatlyk binýady” atly sergi geçirildi

Garaşsyz Türkmenistanyň üstünliklere beslenýän daşary syýasaty

Türkmenistan – sagdynlygyň mekany