Goşa toýuň şatlygy

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenildi. Milli mukaddesliklerimiziň uly ruhubelentlige, egsilmez şatlyk-şowhuna beslenen baýramy «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda aýratyn many-mazmuna eýe boldy. Köp sanly türkmenistanlylaryň gatnaşmagynda geçirilen baýramçylyk dabaralaryna ýurdumyzyň ähli sebitlerinde-de giň gerim berildi. 30 ýyl mundan ozal, 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasy kabul edildi. … Continue reading Goşa toýuň şatlygy