TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Goşa mukaddeslige bagyşlanan aýdym-sazly dabara

15-nji martda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda ýetip gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň simfoniki orkestriniň, Türkmenistanyň Döwlet horunyň şeýle-de konserwatoriýanyň talyplarynyň, halypa opera aýdymçylarynyň çykyş etmeklerinde dabaraly agşam geçirildi. Onda Türkmenistanyň Halk artisti, kompozitor Daňatar Hydyrowyň döredijiligine degişli aýdym-saz eserleri ýaňlandy.

Şahyr, Gurbannazar Ezizowyň şygyrlaryna dörän “Uzak ýaýlada enäniň hüwdüsi”, “Özgeleri diňledim”, “Şadyýan Gün”, “Gyzlaryma” atly aýdymlar dabaranyň öwüşgünini artdyrdy.

Janly orkestriň çalmagynda ýerine ýetirilen aýdym-sazlar oturanlarda aýratyn täsirleri galdyrdy.

Medeniýet-sungat işgärleriniň, halypa ussatlaryň, şahyr-ýazyjylaryň, talyp ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen dabaraly agşam özboluşly sungat duşuşygyna öwrüldi.

Dabaranyň ahyrynda Hormatly Prezidentimize hem-de Gahryman Arkadagymyza şeýle ajaýyp zamanany peşgeş edendikleri üçin alkyş sözleri aýdyldy.

Bägül Kakalyýewa,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.

 

 

 

 

 

Ýene-de okaň

Bilim – kämillige ýol we üstünligiň açary

Magtymguly-ynsan köňlüniň çyragy

Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy işjeň ösdürilýär

Teswirle