TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SIZDEN GELENLER

Goşa gymmatlygyň buýsanjy

Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Wa­ta­ny­myz­da mil­li gym­mat­lyk­la­ry­my­za, asyl­ly ýö­rel­ge­le­ri­mi­ze be­lent sar­pa go­ýul­ýar. Türk­men hal­ky­nyň ag­zy­bir­li­gi­ni we ýur­du­my­zyň ber­ka­rar­ly­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýan döw­let baý­da­gy­myz we Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy ba­şy­my­zyň tä­ji­dir.

Hä­zir­ki ta­ry­hy döw­rü­miz­de eziz Di­ýa­ry­myz­da giň­den bel­le­ni­lip ge­çil­ýän Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­nyň we Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let baý­da­gy­nyň gü­ni türk­men hal­ky­nyň je­bis­li­gi­ni, bi­te­wi­li­gi­ni ala­mat­lan­dyr­ýar. Ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­tan ýur­du­myz­da ba­şy­my­zyň tä­ji bo­lan Döw­let baý­da­gy­na çuň­ňur hor­mat go­ýul­ýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri her bir adamyň syýasy, ykdysady, durmuş we beýleki hukuklaryny üpjün etmekden ybaratdyr. Hormatly Prezidentimiziň “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen taglymaty bolsa ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça amala aşyrylýan özgertmeleriň, ösüşleriň beýany bolmak bilen, jemgyýetimizi jebisleşdirip, adamlaryň hukuk goraglylygynyň ýokary derejede kepillendirilmegine oňyn täsirini ýetirýär.

Türkmenistanda durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady maksatnamalarda türkmen halkynyň medeni, taryhy gymmatlyklarynyň we däp-dessurlarynyň halk köpçüligine, halkara jemgyýetçilige giňden ýaýradylmagy, baýlaşdyrylmagy ýaly wezipeler ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda durýar. Şoňa görä-de, ýurdumyzda adamyň medeni, durmuş hukuklaryny goramak hem barha möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Ýurdumyzyň kanunçylygyny ösdürmegiň hukuk esaslary Konstitusiýadan gözbaş alýar. Esasy Kanunymyzda döwlet nyşanlarynyň ýazgysynyň we olary peýdalanmagyň tertibiniň kanun bilen kesgitlenýändigi görkezilen. Her ýylyň 18-nji maýynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenilýär.

Her bir döwletiň Konstitusiýasynyň özüne mahsus tarapynyň bolşy ýaly, biziň Esasy Kanunymyzyň aýratynlygy-da onda berkidilen hukuk kadalarynyň agramly böleginiň ynsanyň tebigy, mizemez hukuklarynyň kanuny taýdan kepillendirilmegine gönükdirilenligindedir. Türkmenistanyň Konstitusiýasy milli hukugyň esasy bolup, şol bir wagtda beýleki kanunlarymyzyň hukuk ýörelgelerini, ugurlaryny kesgitleýär. Esasy Kanunyň düzgünlerinde dolandyryş, raýat, maşgala, zähmet, kepillik, durmuş üpjünçilik we beýleki wajyp hukuk ýörelgeleri kesgitlenýär.

Selbi Urkidowa,

Döwletmämmet Azady adyndaky

Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.

Ýene-de okaň

Arkadag şäheri – beýik taslamalaryň çäginde

Welosiped ─ bu hereketiň nyşany

Ata Watan Eserleri

Sanly ulgamyň giň mümkinçilikleri

Teswirle