SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gordion ÝUNESKO-nyň bütındünýä medeni mirasynyň sanawyna girizildi

Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde geçirilen ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 45-nji giňişleýin mejlisinde Bütindünýä mirasynyň sanawyna Türkiýäniň paýtagty Ankarada ýerleşýän “Gordion” atly  arheologiki ýadygärligini goşmak kararyna gelindi. Şeýlelikde, Gordion Türkiýeden sanawa girizilen 20-nji desga hökmünde 18-nji sentýabrda hasaba alyndy.

ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasy goramak baradaky Konwensiýasynda Gordion şäheri şeýleräk beýan edilyär: “Demir asyrynyñ dowamynda şalyk süren paýtagt Frigiýanyň harabalyklaryny öz içine alýan köp gatly gadymy oturymly ýer bolupdyr. Munuň şeýledigine bu ýerde geçirilen arheologik gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda tapylan artefaktlar şaýatlyk edýär.”

Ankaranyň Polatly etrabynda ýerleşýän Gordion şäheri biziň eýýamymyzdan 2500 ýyl öňki ırki bürünç döwrüne degişli bolup durýar. Bu gadymy şäherde we onuň töweregindäki şäherçelerde ýaşaýyş 4500 ýyllap dowam edipdir. Gordion biziň eýýamymyzdan öňki XII-nji asyrda Hitit imperiýasy dargan soň ýüze çykan Frigiýanyň syýasy we medeni paýtagty bolupdyr.

Türkiýäniň ÝUNESKO -nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilen desgalary:

 1. Göreme milli seýilgähi we Kapadokiýanyň gowaklyklary
 2. Diwrigi şäherinde ýerleşýän uly metjidi we hassahanasy
 3. Stambulyň taryhy sebitleri
 4. Hititleriň paýtagty-Hattuşa
 5. Nemrut dagy
 6. Hierapolis şäheri we Pamukkale çeşmeleri
 7. Gadymy Ksantus şäheri we Letun ybadathanasy
 8. Safranbolu şäheri
 9. Troýanyň arheologiki ýadygärlikleri
 10. Selimiýe metjidi we onuñ jemgyýetçilik toplumy
 11. Çatalhöýügiň täze daş asyry
 12. Bursa we Jumalykyzyk-Osmanly ımperiýasynyň döremegi
 13. Pergamon we onuñ köp gatlaky medeni landşafty
 14. Diýarbakyr galasynyñ medeni landşafty we Hewsel baglary
 15. Efes
 16. Aniniň arheologiki ýadygärligi
 17. Afrodizias
 18. Göbekli depe
 19. Arslandepe baýyrlygy
 20. Gordion
 21. Orta asyr Anadolynyñ agaç gipostil metjitleri

 

 

Ýene-de okaň

Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk forumy Aşgabatda geçiriler

Türkmenistan bilen Ýaponiýa syýahatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk eder

Türkmenistan bilen Germaniýa saglyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyny berkider

Plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklandy

Baş Redaktor

Amerikanyň farmasewtika kompaniýasy Hytaýda zawod gurar

Türkmenistanyň nobatdaky saglyk ulgamyndaky üstünligi