TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Google”-dan täze funksiýa

Geçen ýyl soňky günlerinde ilkinji gezek ýüze çykan pandemiýa, häzirki wagtda dünýäde günüň esasy mowzuklaryň bir bolup durýar. Bu pandemiýa sebäpli dünýäde üýtgeşmeler bolup geçdi. Muňa garamazdan köp kompaniýalar täze döwre laýyk gelýän ösüşler bilen öňe okdurylmaga synanyşýarlar. Şeýle kompaniýalaryň biri Amerikanyň “Google” tehnologiýa kompaniýasydyr.

“Google” kompaniýasy pandemiýa döwründe mümkin boldugyça özüniň Karta programmasynyň görnüşini täzeledi. “TheNextWeb” web saýtynyň habaryna görä, “Google Karta” programmasy özüniň täze aýratynlygyny hödürleýär. Mundan ozal bu programma ýolda emeli gelen dykynlary görkezýärdi, indi bolsa jemgyýetçilik ulaglarynda dyknyşygy görkezip  başlar. Öň hödürlän bu taslamasyny, soňky täzelenme arkaly ulanyjylara onlaýn wagty bilen jemgyýetçilik ulaglarynyň haýsy wagt zolaklarynda işleýändigini görkezer. Kompaniýa  munuň üçin ulanyjynyň maglumatlaryny ulanar.

 

Teswirler Sahypamyz

Hünärmenleriň teswirlerini okamak üçin bu sahypamyza yzygiderli gelip duruň!

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle