TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Gonkong iň uzyn çäklendirme möhletini gysgaldýar

Hytaýyň Gonkong şäheriniň ýörite dolandyryş sebiti, “Covid-19”wirusy sebäpli ýokary töwekgelçilik hasaplanýan ýurtlardan we sebitlerden gidýän ýolagçylara ulanylýan 21 günlük hökmany karantin çäresiniň möhletini fewral aýynyň 5-inden başlap, 14 güne çenli azaldar diýlip habar berildi.“South China Morning Post” gazetiniň habaryna görä, Gonkongyň ýerine ýetiriji müdiri Karri Lam bu üýtgeşikligi dünýäde “Covid-19” hadysalarynda agdyklyk edýän görnüşlere öwrülen “Omicron” görnüşiniň gysga inkubasiýa döwri sebäpli amala aşyrandyklaryny mälim etdi.  Ýerine ýetiriji müdir Lam, 5-nji fewraldan şähere gelýän ýolagçylaryň, gelenden soň 14 gün karantinde galmalydygyny aýtdy.

Häzirki wagtda Gonkongda “ýokary töwekgelçilik” hasaplanýan 147 ýurtdan we sebitden gelen syýahatçylar öňünden kesgitlenen myhmanhanalarda hökmany 21 günlük karantinde galmalydyrlar. 15 ýurtdan gelen ýolagçylar karantin döwrüniň galan bölegini 4 gün ýörite izolýasiýa merkezinde saklanandan soň myhmanhanalarda geçirýärler. Şeýle hem “Orta töwekgelçilikli” ýurtlardan sanjym edilmedik adamlara-da edil şonuň ýaly garalýar.”Orta töwekgelçilikli” ýurtlardan we sebitlerden gelýän sanjymlar hökmany karantinde 14 gün, “pes töwekgelçilik” hasaplanýan ýurtlardan we sanjymlar hökmany karantinde 7 gün galýar. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda hiç bir ýurt ýa-da sebit pes töwekgelçilik hasaplanmaýar, şonuň üçin gelýänler azyndan 14 gün karantinde saklanýar.Beýleki tarapdan, “Omicron” görnüşiniň şäherde ýaýramagy bilen soňky günlerde keselleriň sany artýar. Şäherde soňky 24 sagadyň dowamynda 164 kesel ýüze çykarylsa-da, bu epidemiýa başlanaly bäri bir günde hasaba alnan iň ýokary görkeziji boldy. Takmynan 7,5 million ilaty bolan Gonkongda şu wagta çenli 13 müň 626 kesel ýüze çykdy, 213 adam aradan çykdy we 841 adam bejergisini dowam etdirýär.

Dünýäde 10 milliard dozadan gowrak sanjym edildi

Ýene-de okaň

Ýaponiýaly işewürler : “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bilen gyzyklanýar

Baş Redaktor

Awaza :ýörite wiza tertibini işläp düzmek we girizmek meseleleri öwreniler

Baş Redaktor

THY-den Aşgabat ugry boýunça goşmaça ýörite uçar gatnawy

Teswirle