TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

«Gollandiýa» taryha siňdi

Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Niderlandlar Patyşalygyny «Gollandiýa» diýip atlandyrmak düýbünden ýatyryldy. NOS radiostansiýasynyň habar bermegine görä, ähli ýerde mundan beýläk ýurduň adyny diňe «Niderlandlar» diýip tutmak we ýazmak hökmanydyr.

Ýerli häkimiýet bu özgerişligiň syýahatçylyk pudagyna hem oňaýly täsir etjekdigine ynanýar. Mundan ozal syýahatçylar, esasan, taryhy Gollandiýa ― Amsterdam, Harlem we Gaaga şäherlerine köp barýardylar. Döwrebap Niderlandlar bolsa ikinji planda galýardy.

Bu gutarnykly çözgüt Patyşalygyň býujetinden 200 müň ýewronyň sarp edilmegine hem sebäp boldy.

Niderlandlarda Demirgazyk we Günorta Gollandiýa prowinsiýalary bar. Ýurduň ady Gollandiýa hökmünde bu ýere rus imperatory Pýotr I baryp gaýdandan soňra tutulyp başlanypdyr.

 

Ýene-de okaň

Türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistan-Täjigistan: diplomatik gatnaşyklara 30 ýyl doldy

Teswirle