JEMGYÝET

Göksel internetde göni ýaýlymda çykyş etdi

Meşhur aýdymçy Göksel käbir ýagdaýlar sebäpli, öýden çykyp bilmeýän sungat söýüjileri bilen göni ýaýlymda duşuşdy.

Öz yzarlaýjylary bilen söhbetdeşlikde bir nätanyş suratkeş muny ilkinji gezek başdan geçirendigini we tolgunandygyny aýtdy.

Göksel: ” Men bugünler öýde galyp, özümiň gowy nahar edip bilýändigime göz ýetirdim. Size-de taýýarlap bilerdim, emma, bu şertlerde mümkin däl ýaly. Şonuň üçin men size  aýdym aýdyp bereýin. “-diýdi.

45 minut dowam eden we 4 müňden gowrak adamyň göni efirde tomaşa edýän konsertine ýene 24 sagat tomaşa edip bolýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda syýahatçylyk boýunça halkara maslahat geçiriler

16-njy martda Türkmenistanda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň 3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşy

Türkmen halkynyň Milli Lideri Antalýa diplomatiýa forumynda çykyş etdi

Ata Watan Eserleri

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürleri bilen duşuşdy

Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň “Hormatly il ýaşulusy” diýen hormatly ady dakyldy