TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Göksel internetde göni ýaýlymda çykyş etdi

Meşhur aýdymçy Göksel käbir ýagdaýlar sebäpli, öýden çykyp bilmeýän sungat söýüjileri bilen göni ýaýlymda duşuşdy.

Öz yzarlaýjylary bilen söhbetdeşlikde bir nätanyş suratkeş muny ilkinji gezek başdan geçirendigini we tolgunandygyny aýtdy.

Göksel: ” Men bugünler öýde galyp, özümiň gowy nahar edip bilýändigime göz ýetirdim. Size-de taýýarlap bilerdim, emma, bu şertlerde mümkin däl ýaly. Şonuň üçin men size  aýdym aýdyp bereýin. “-diýdi.

45 minut dowam eden we 4 müňden gowrak adamyň göni efirde tomaşa edýän konsertine ýene 24 sagat tomaşa edip bolýar.

Ýene-de okaň

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi: hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça maglumat

Teswirle