BIZNES

Göçme birža söwdalary: 107 million dollarlyk geleşikler baglaşyldy

Şu gün ýagny, 5-nji martda, Söwda senagat edarasynyň binasynda guralan türkmen-owgan işewürler maslahatynyň çäginde göçme birža söwdalary geçirildi.

Onuň çäklerinde Owganystanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Özbegistan Respublikasynyň, Şotlandiýanyň, Türkiýe Respublikasynyň, Wirgin adalarynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Azerbeýjan Respublikasynyň we Türkmenistanyň işewürleriň gatnaşmagynda “EKO 93” kysymly ulag benzini, “KO-20” kysymly yşyklandyryjy kerosini, “Jet A-1” kysymly awiasion kerosini, “A-92” kysymly ulag benzini, garyşyk parafin gaçyna “BND 60/90” kysymly şepbeşik nebit ýol bitumy, “B” kysymly karbamid, “TPP D 30 S” kysymly polipropilen, “PS 400-G20-K” kysymly portlandsemendi we düz (float) aýna önümleri, ýüplükler, nah matalar (kreton, mitkal, ranfors, satin) we dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler, şeýle-de el haly önümleri uly islege eýe boldy.

Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 33 318 025,67 manada we 107 060 661,74 ABŞ dollaryna deň bolan 71 geleşik baglaşyldy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda 40 milliard 230 million kubmetr tebigy gaz öndürildi

Türkmenistan Özbegistanyň esasy söwda hyzmatdaşy

Eýranda 1.7 million awtoulag öndüriler

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň serhet wekilleriniň ikinji duşuşygy

Türkmenistanda “akylly” gaz hasaplaýjy enjamlary gurnalar

“Sanly karz” ulgamy hyzmaty ornaşdyrylýar