Global energiýa sarp edilişi pese gaçdy

Global pandemiýa döwründe energiýa sarp edilişi hem pese gaçty. Geçen ýyl dünýäde sarp edilen energiýa serişdeleriniň möçberi 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde 4,5 göterim pese gaçty. Bu bolsa 1945-nji ýyldan bäri ilkinji gezek hasaba alynan ýagdaýdyr. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň şu gün neşir edilen BP kompaniýasynyň “Statistical Review of World Energy 2021 | 70th edition” maglumatnamasyndan seljerip ýetiren habaryna görä, nebitiň sarp edilişi geçen ýyl 9,3 göterim pese gaçan bolsa bu görkeziji tebigy gazda 2,3 göterime barabar boldy. Şeýlelikde geçen ýyl dünýäde jemi 3 trillion 822.8 milliard kubmetr tebigy gaz sarp edildi. Bu bolsa, 2019-nji ýyl bilen deňeşdireniňde global sarp edilen gazyň möçberiniň 81,1 milliard kubmetr azalandygyny görkezýär. Şonda  Russiýa 33 milliard kubmetr bilen sarp edýän gazynyň möçberi azalan ýurtlaryň sanawynda birinji orunda durýar. ABŞ bolsa 17 milliard kubmetr bilen şeýle sanawda ikinji orunda durýar. ÝB agza ýurtlaryň sarp edýän gazynyň jemi möçberi geçen ýyl 11,3 milliard kubmetr azalypdyr.

Hytaýyň gaz bazary ösýär

Dünýäde tebigy gaz bazarynyň kiçelen döwründe Hytaýyň gaz bazary 6,9 göterim ösüp jemi 330,6 milliard kubmetrlik ululyga barabar bolýar. Başgaça aýdanymyzda Hytaý goşmaça 22 milliard kubmetrlik gaz sarp edipdir. Bellemeli zat, Hytaýyň gaz bazary mundan 10 ýyl ozal 108 milliard kubmetre barabardy. Bu bolsa, Hytaýyň gaz bazarynyň soňku 10 ýylda 3 esse ösendigini görkezýär. Geçen ýyl Hindistanyň gaz bazary 0.3 göterim ösüpdir we jemi 59,6 milliard kubmetrlik ululyga çykypdyr.

Global tebigy gaz söwdasynda hem geçen ýyl pese gaçyşlyk bolup geçti.  2020-nji ýylda global tebigy gaz söwdasy 5,3 göterim pese gaçyp jemi 940.1 milliard kubmetre barabar boldy. Şonda, bu tebigy gaz söwdasynyň 452.2 milliard kubemtri turba geçirijiler bilen 487.9 milliard kubmetri bolsa LNG görnüşinde amala aşyryldy. Bellemeli zat, şol döwürde turbageçiriji bilen daşalan gazyň möçberi 10,9 göterim azalan bolsa, LNG görnüşinde 0,6 göterim artypdyr.

Geçen ýyl Hytaý sarp eden tebigy gazynyň 94.0 milliard kubmetrini LNG görnüşinde, 45.1 milliard kubmetrini turbageçirijiler bilen kabul edipdir. Hytaýa turbageçirijiler bilen gelen tebigy gazyň 60 göterimden gowragy Ata Watanymyz Türkmenistandan gidipdir.  Şeýlelikde, Hytaýa geçen ýyl jemi 139 milliard kubmetre barabar tebigy gaz import eden bolsa bu görkezijiniň 20 göterimine barabary ýurdumyz tarapyndan Türkmeniň “mawy altynynyň” hasabyna üpjün edilipdir.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Kubaly türgen Mihain Lopes Nunýes 4-nji gezek Olimpiýa çempiony boldy. Grek-rim göreşi boýunça ökde türgen Mihain Lopes bu ugurda russýaly türgen Aleksandr Kareliniň rekordyny täzeledi. Karelinde 3 altyn medal bar. Kubaly göreşçi Lopes Tokiodaky Olimpiýa oýunlarynda 130 kilogram agramda çykyş edip, final tutluşygynda gruziýaly türgen Ýakob Kajaýyny ýeňip, özüniň 4-nji Olimpiýa çempionlygyny, ýurdunyň bolsa bu oýunlardaky 2-nji altyn medalyny gazandy. Bu...
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow döwlet Baştutanyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ulag daşamalary üpjün etmek maksady bilen ulagyň ähli görnüşleriniň arasyndaky arabaglanyşygy berkitmek» atly kararnama seredilendigi barada hasabat berdi. 48...
TÜRKMENISTANYŇ BILIM MINISTRLIGI Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň Ulag-logistika ylmy merkezi 2021-2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça okuwa KABUL EDÝÄR Kompýuter sowatlylygy: I dereje (Microsoft Office programmalary) — 3 aý; II dereje (Adobe Photoshop, GorelDRAW) — 3 aý; III dereje (AutoCAD) — 3 aý; IV dereje (Programmirleme) — 3 aý. Rus dili: başlangyç dereje — 4 aý; orta dereje — 4 aý. Iňlis dili: başlangyç dereje...
Şu ýylyň 23-nji oýulynda badalga alan tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň ýeňil atletika ugry boýunça ýaryşlar dowam edýär. Bu ýerde ylgamak, uzak aralyga bökmek, ýokarlygyna bökmek, syrykly bökmek, disK zyňmak ýaly ugurlarda ýaryşlar geçirilip, täze rekordlar gazanylýar. NORWEGIÝALY TÜRGENDEN DÜNÝÄ REKORDY Norwegiýanyň türgeni Karsten Warholm 400 metr aralygy päsgelçilikli bökmek ýaryşynda altyn medal gazanyp, dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 45,94 sekuntda geçmegi...
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti iş sapary bilen Türkmenistana geldi. Saparyň barşynda S.Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Taraplar ýokary döwlet derejesindäki ygtybarly syýasy gepleşikler esasynda ilerledilýän döwletara gatnaşyklaryň ösüşiniň ýokary depginini kanagatlanma bilen bellediler. Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň, hususan-da, söwda-ykdysady pudagynyň häzirki...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar