TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gök köçe yssydan gorar

Kataryň jemagat hojalygy boýunça döwlet edarasy Dohanyň köçelerini gök reňke boýamak boýunça karara geldi. Ýapon kompaniýasy bilen bilelikde amala aşyrylýan bu tejribe köçeleriň gyzgynlygyny peselder diýip çaklanylýar.

«Gara reňkdäki köçeler howanyň özünden hem 20 dereje güýçli gyzýar. Çünki gara reňk gyzgyn howany özüne siňdirip, soňra-da ony yza serpikdirýär. Şonuň üçin hem köçelerdäki gyzgynlygy azyndan 20 dereje peseltmek üçin olary gök reňke boýamak gerek» diýip, Saad al-Dusariý atly bir inŽener bu barada «Ar-Raýýa» neşirine maglumat berdi.

Bu tejribe şäheriň Abdulla bin Jasim adyndaky köçesinde amala aşyrylyp başlandy. Dohanyň iň meşhur binalarynyň biri bolan Suk al-Wakif binasy hem şu köçäniň ugrunda ýerleşýär. Daragtyň hem örän bolan köçesinde tomusda howanyň gyzgynlygy 50 gradusa çenli ýetýär.

Ýene-de okaň

Gyrgyz Respublikasy: Türkmenistana örän möhüm ykdysady hyzmatdaşymyz

Türkmenistanyň Prezidenti Emomali Rahmony doglan güni bilen gutlady

Ahal welaýatynyň döwrebap merkezinde metjit gurlar

Teswirle