Girişimciler Parti adayı: Türkmenistan ekonomisini çeşitlendireceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçim dönemine adım atan Türkmenistan’da adaylar seçim vaatlerinde bulunuyorlar ve seçim beyannamelerini açıklıyorlar. Ülkedeki 3 siyasi partinin birisi olan Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Partisi’nin adayı ve aynı zamanda Rısgal banka müdürü Bekmurat Atalıyev, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ülke ekonomisinin çeşitlendirmek için çaba göstereceğini açıkladı.

Başkan adayı, vatandaşların ülkede barış ve müreffeh bir hayat sürmeleri için aşağıdaki temel reformları uygulamak için bir hedef belirledi.

– Ülke ekonomisini çeşitlendirerek, özel sektöre destek vereceğiz. Türkmenistan ekonomisini piyasa ekonomisi ilkelerinde devam ettireceğiz. Türkmen işadamları ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Rekabet edebilecek düzeydeki ürünleri üretiyor. Özel sektörün daha da geliştirilmesi devlet politikasının öncelikli alanlarından birini teşkil edecek. Hâlihazırda devlet küçük ve orta büyüklükteki işletmelere büyük destek vermektedir. Türkmenistan Anayasası’nda "Ekonomi ve finans ve kredi sistemi” olarak ayrı bir bölüm açıldı. Anayasa’nın 134.maddesi gereğince, devlet özel girişimciliği desteklemektedir ve küçük ve orta ölçekteki işletmelerin gelişmesine imkân sağlamaktadır.

– Özel sektöre sağlanan destekler ve kolaylıklar sonucunda önemli sonuçlar elde edildi. İndirimli kredi, son teknolojileri temin etmek, sosyal ve üretim amaçlı tesisleri inşa etmek, vergileri azaltmak yönündeki kolaylıklar özel sektörün önünü açtı. Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin Rısgal bankası bu sürecin sistematik olarak işlemesi için destek sağlamaktadır. Türkmen işadamları bundan sonra da ülkede çeşitli inşaatlar yapacak, mobilya, inşaat malzemeleri, çeşitli sanayi ürünleri için üretim tesisleri kuracak.

– Türkmen firmaları tarafından üretilen ürünlerin sadece iç piyasada değil, aynı zamanda yurtdışına ihraç edilmesini kazanacağız. Yerli firmaların çabasıyla yüzlerce küçük işletmeleri açacağız. Bunlar da gençler için yeni istihdam kaynağı olacaktır. Gelecekte, özel sektörde meşgul olanların sayısı artacaktır.

– 12 Aralık 1995 ve 3 Haziran 2015 tarihlerinde Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tescillenmiştir. Türkmenistan bu politika kapsamında her zaman diğer ülkeler ve uluslararası örgütler ile işbirliğinin güçlendirecektir. Ülkeler arasındaki münasebetleri üst seviyelere çıkaracağız.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

– Gelecekte de barışçıl siyasetimizi devam ettireceğiz. Türkmenistan dış politikasının 2013-2017 konsepti gereğince, ikili ve çok taraflı siyasi ve diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkiler sürdürülecek.

– Yeraltı zenginliklerimiz sadece bizim ülkemiz için değil, aynı zamanda diğer ülkelerin de ekonomik kalkınmasına imkân sağlayacak. Türkmenistan’ın girişimiyle Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı hayata geçiriyor. Gelecekte, TAPİ gibi bölgesel anlamdaki ticari, ulaştırma, sosyal amaçlı projeleri hayata geçireceğiz.

– Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 65.,66. ve 70. toplantılarında Asya bölgesinde uluslararası ulaştırma koridorlarının kurulması yönünde tekliflerde bulunduk. Kasım 2016’da Aşkabat’ta Küresel Sürdürülebilir Ulaştırma Konferansı düzenlendi. Dünya toplumunun destek verdiği ulaştırma sektöründe bundan sonra da geniş kapsamlı reformları hayata geçirmek için çaba göstereceğiz.

– Ülkenin sosyo-ekonomik açıdan kalkınması için kapsamlı projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkmenistan’ın bölgedeki konumundan istifade ederek, sanayi sektörünü çeşitlendirerek, yeni iş alanlarını oluşturacağız.

– Şehirler ile birlikte bölgelerin kalkınmasına da önem verilecektir. Vilayetlerin sanayi olarak kalkınması, halkın sosyal imkânlarının ve koşullarının iyileştirilmesi öncelikli görevimiz olacaktır.

– Türkmenistan’ı müreffeh bir devlet haline getirmek için dev projeleri hızlandıracağız.

Bekmurat Atalıyev’in Biyografisi

4 Eylül 1976 yılında Ahal vilayeti Tecen şehrinde dünyaya gelmiştir. 1997 yılında Mahtumkuli Türkmen Devlet Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1997-2003 yıllarında Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası’nda çalışmıştır. 2003-2011 yıllarında Türkmenistan Devlet Ticaret Bankası’nın Diyar şubesinde müdürlük yapmıştır.

Okap bilersiňiz  “Victory” brendli türkmen köýnekleri daşary ýurda iberiler

Aralık 2011’de Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği’nin Rısgal Anonim Ticaret Bankası Başkanı görevine atanmıştır. Evli, 4 çocuk babasıdır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar