MEDENIÝET

Ginnesiň rekordlar kitabyna 20 gezek girdi

Bütin dünýäniň täsinliklerini özünde jemleýän Ginnesiň rekordlar kitabyna adyňy bir gezek ýazdyryp bilmek hem aňsat däl. Ýöne bu kitaba eýýäm adyny birnäçe gezek ýazdyryp ýetişdirenler bar.

Ynha, amerikaly aýdymçy zenan Ariana Grande bary-ýogy 27 ýaşynyň içinde täsinlikler neşirine adyny 20 gezek ýazdyryp ýetişdi.

Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi saýtynda hem habar berildi.

Heniz ýaşydygyna garamazdan, aýdymçy The Beatles, Meraýýa Keri, Rianna ýaly amerikan aýdym-saz sungatynyň iň görnükli zenan ýyldyzlarynyň birine öwrülmegi başardy.

Dünýä metbugatyndaky habarlarda ýazylyşy ýaly, ol täsinlikler neşirine adyny 20-nji gezek «Positions» atly täze aýdym-saz albomy bilen ýazdyrdy. Toplum bilen atdaş aýdym «Billboard Hot-100» sanawynda birinji orny eýeläp, ozal hem aýdymçynyň özüne degişli rekordy täzeledi.

 

Söhbetdeşlik Sahypamyz

Ýurdumyzyň sungat ussatlary bilen taýýarlanan bir-birinden gyzykly söhbetdeşlikleri bu sahypamyzdan okap bilersiňiz!

Ýene-de okaň

Teýlor Swift britan ykdysadyýetine 1.2 milliard dollar gazandyrar

Ata Watan Eserleri

“Daragt” filmi Çeboksar halkara kinofestiwalyň bäsleşik maksatnamasyna goşuldy

Daşoguz welaýat kitaphanasynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet sirki «Ganatly bedewler» atly sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar

Gerkez obasynda medeni-köpçülikleýin çäreler geçirildi

«Magtymguly – geçmişimiz, şu günümiz we geljegimizdir» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi