Ginnese beren arzasy tassyklandy: 2 779 telefon ýygyndysy

Türkiýeli ýaşaýjysy 150 sany dürli modelden 2 777 telefon ýygyndysy bolan elektronika tehnigi Ekrem Karagüdekoglunyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek baradaky arzasy tassyklandy. Elektronik tehnigi bolup işleýän Ekrem Karagüdekogly, höwesine öwrülen telefonlary üçin öýüniň 2 otagyny aýyrdy. 42 ýaşly Karagüdekogly, 2010-njy ýyldan başlap telefonlary çynlakaý ýygnamak kararyna geldi.

Häzirki wagtda 150 dürli modele degişli 2 777 telefon ýygyndysy bolan Karagüdekogly, bu ýygyndy bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna ýüz tutdy we arzasy üçin tassyklama aldy. Kollektor Karagüdekogly, 2010-njy ýylda 1,563 dürli jübi telefony bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna giren nemes Karsten Tewsiň rekordyny täzelemek isleýär.

Rekord ýazgylaryny täzelemegi we adyny taryhda ýazmagy arzuw edýän Karagüdekogly, bu telefon kolleksiýasyny gyzy Liýa sowgat edendigini we geljekde ýygnan telefonlaryny muzeýe öwürmäge çalyşjakdygyny aýtdy. Karagüdekogly, telefon kolleksiýasynda hiç hili hemaýatkäriň goldawynyň ýokdugyny aýdyp, “Men radio we telewideniýe abatlaýyş işlerini bilesigelijilik bilen amala aşyrýardym, 1995-nji ýylda jübi telefony çykanda derrew telefonlary abatlamana başladym. Şondan soň, jübi telefonynyň tehniki hyzmatyny dowam etdirdim, indi bolsa ykjam telefon tehniki hyzmaty bar. 2010-njy ýyldan soň göç ýaly çalt ösýän kolleksiýa öwrüldi ” diýip, gürrüň berdi.

Köplenç kolleksiýasyndaky telefonlary daşary ýurtlardan satyn alandygyny aýdan Karagüdekogly: “Ginnese ýüz tutanymyzda telefonlaryň sany 2 779 hökmünde hasaba alyndy. Indiki maksadym, janym sag bolsa, muzeý açmak. Ýurdumyzy tanatmak üçin, dünýä we adamzat üçin telekommunikasiýa muzeýi hökmünde goýmak isleýärin. Adyňyzyň ýaşamagy we dowam etmegi möhümdir”, diýip aýtdy.

Telefon ýygnaýjy, bir ýarym aý mundan ozal Ginnese ýüz tutandygyny we 15 gün ozal tassyklanandygyny belläp, 150 dürli marka bar. Belli bir sana ýetenimden soň, adymyzy we ýurdumyzy tanatmak nukdaýnazaryndan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek we ýurdumyz üçin medal gazanmak isledim diýýär. Telefon kolleksiýasyny gyzy Liýa sowgat beren Ekrem Karagüdekogly: “Mundan beýläk kazyýet mejlisine çagyrylar ýa-da subutnamalary web sahypasyna ýükläris ýa-da araçy ibereris. Şeýlelik bilen, özara maslahatlaşmak arkaly şahadatnamany alarys. Netije 15 günden 1 aýa çenli belli bolar diýip pikir edýärin “,diýip habar berdi.

 

Katarda “2022 FIFA” Dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galdy

 ÝENE-DE OKAŇ

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde Russiýada saparda bolar. - Russiýanyň Prezidenti bizi Russiýa çagyrdy. Çakylyk kabul edildi. Meniň üçin bu örän hormatdyr. Bu biziň ýurtlarymyzyň arasynda ähli mümkinçilikleri açýar - diýip, Bolsonaru hepdelik çykyşynda mälim etdi. Braziliýanyň lideriniň aýtmagyna görä, bu saparyň fewral-mart aýlarynda bolmagyna garaşylýar. Bolsanaru köp sanly ministrler bu...
Energetika ministrliginiň binasynda sanly ulgam arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisi geçirildi. Toparyň işine iki dostlukly ýurduň esasy ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we işewür toparlarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine bar bolan döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine hem-de Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna degişli meseleleriň giň toplumy...
Angliýada koronawirus pandemiýasyna garşy sanjymlaryň ýedisinde geçirilen barlaglar üçünji sanjym babatynda «Pfizer» we «Modernanyň» has netijelidigini ýüze çykardy. Şeýlelikde, üçünji sanjymlar babatynda ilkinji synaglar hem tamamlandy. Aslynda, iňlis hökümeti üçünji sanjym üçin, hut, şu iki sanjymy saýlap aldy. Olaryň urulmagy bilen bedeniň kesele garşy göreşijiligi has güýçlenýär. Geçirilen deslapky barlaglar üçünji sanjymyň keseliň täze ştammy bolan «Omikron» görnüşiniň öňüni almakda hem...
1992-nji ýylyň 3-nji dekabrynda aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösüşiniň taryhynda möhüm tapgyra öwrülen bir waka bolup geçdi. Ýagny, bu gün dünýäde ilkinji SMS iberildi. Gysga tekst habarlaryny ibermegiň has giňden ýaýramagy, bu wakanyň öýjükli aragatnaşygyň taryhynda möhüm ähmiýete eýe bolandygyny tassyklaýar. Şeýle hyzmaty döretmek pikiri bolsa, 1980-nji ýyllaryň ortalarynda, GSM standartyny döretmek boýunça işler alnyp barylanda ýüze çykypdyr. Taslamanyň çäginde Ýewropaly...
Dil-aragatnaşyk serişdesidir. Sözleýiş hakykaty şöhlelendirmegiň  adama mahsus bolan görnüşidir. Dil we sözleýiş aň we pikirlenme bilen gönüden göni baglanyşykly bolup, pikirlenmäni beýan edýär. Çaganyň dil öwrenýän wagty-mekdebe çenli ýaşly döwrüne gabat gelýär. Çaga 5-6 ýaşy dolýança öz ene dilinde arkaýýyn geplemegi, öz pikirini aýdyň beýan etmegi çagany terbiýelemekdäki möhüm meseleleriniň biridir. Çaganyň ene dilindäki sesleri dogry aýtmagy, sözleri we...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
907FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar