TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ginnese beren arzasy tassyklandy: 2 779 telefon ýygyndysy

Türkiýeli ýaşaýjysy 150 sany dürli modelden 2 777 telefon ýygyndysy bolan elektronika tehnigi Ekrem Karagüdekoglunyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girmek baradaky arzasy tassyklandy. Elektronik tehnigi bolup işleýän Ekrem Karagüdekogly, höwesine öwrülen telefonlary üçin öýüniň 2 otagyny aýyrdy. 42 ýaşly Karagüdekogly, 2010-njy ýyldan başlap telefonlary çynlakaý ýygnamak kararyna geldi.

Häzirki wagtda 150 dürli modele degişli 2 777 telefon ýygyndysy bolan Karagüdekogly, bu ýygyndy bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna ýüz tutdy we arzasy üçin tassyklama aldy. Kollektor Karagüdekogly, 2010-njy ýylda 1,563 dürli jübi telefony bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna giren nemes Karsten Tewsiň rekordyny täzelemek isleýär.

Rekord ýazgylaryny täzelemegi we adyny taryhda ýazmagy arzuw edýän Karagüdekogly, bu telefon kolleksiýasyny gyzy Liýa sowgat edendigini we geljekde ýygnan telefonlaryny muzeýe öwürmäge çalyşjakdygyny aýtdy. Karagüdekogly, telefon kolleksiýasynda hiç hili hemaýatkäriň goldawynyň ýokdugyny aýdyp, “Men radio we telewideniýe abatlaýyş işlerini bilesigelijilik bilen amala aşyrýardym, 1995-nji ýylda jübi telefony çykanda derrew telefonlary abatlamana başladym. Şondan soň, jübi telefonynyň tehniki hyzmatyny dowam etdirdim, indi bolsa ykjam telefon tehniki hyzmaty bar. 2010-njy ýyldan soň göç ýaly çalt ösýän kolleksiýa öwrüldi ” diýip, gürrüň berdi.

Köplenç kolleksiýasyndaky telefonlary daşary ýurtlardan satyn alandygyny aýdan Karagüdekogly: “Ginnese ýüz tutanymyzda telefonlaryň sany 2 779 hökmünde hasaba alyndy. Indiki maksadym, janym sag bolsa, muzeý açmak. Ýurdumyzy tanatmak üçin, dünýä we adamzat üçin telekommunikasiýa muzeýi hökmünde goýmak isleýärin. Adyňyzyň ýaşamagy we dowam etmegi möhümdir”, diýip aýtdy.

Telefon ýygnaýjy, bir ýarym aý mundan ozal Ginnese ýüz tutandygyny we 15 gün ozal tassyklanandygyny belläp, 150 dürli marka bar. Belli bir sana ýetenimden soň, adymyzy we ýurdumyzy tanatmak nukdaýnazaryndan Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek we ýurdumyz üçin medal gazanmak isledim diýýär. Telefon kolleksiýasyny gyzy Liýa sowgat beren Ekrem Karagüdekogly: “Mundan beýläk kazyýet mejlisine çagyrylar ýa-da subutnamalary web sahypasyna ýükläris ýa-da araçy ibereris. Şeýlelik bilen, özara maslahatlaşmak arkaly şahadatnamany alarys. Netije 15 günden 1 aýa çenli belli bolar diýip pikir edýärin “,diýip habar berdi.

 

Katarda “2022 FIFA” Dünýä çempionatynyň başlanmagyna az wagt galdy

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle