TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Giňdir dünýä, geňdir dünýä

 

  • Biriniň gözüniň içine bakanyňyzda, bagtly bolmagyňyza sebäp bolýan duýga ylymda “OPIA” diýip atlandyrylýar.

 

  • Gara şokolad 3 sagatlap gan aýlanyşygyň tizligini artdyrar, beýniň esasy böleklerine gan barmagyna kömek eder we has-da tiz pikir etdirer.

 

  • Tomas Edinsonyň beren iň soňky demi Amerikanyň Genri Ford muzeýinde bir çüýşejikde saklanylýar.

 

  • Almany gyrgyçdan geçirip ýüzüňize çalsaňyz rahatlandyrýar. Esasan-da, gözüň aşagyndaky halkalar üçin hem peýdalydyr.

 

  • “Lamborghini” kompaniýasy teleýaýlymlarda hiç-hili mahabat bermeýär. Sebäbi olarda şeýle düşünje bar: “Lamborghini” ulagyny alyp biljek baý adamyň telewizor görmäge wagty ýokdur”

 

  • Kellesine alan şikes sebäpli diňe iňlis dilinde gepläp bilýän Reuben Nsemoh 3 gün özünden gidip ýatandan soňra özüne gelende ispan dilinde gürläp başlapdyr.

 

Peýdaly Maslahat Sahypamyz

Hukuk we beýleki ugurlara degişli peýdaly maslahatlaryň jemlenen sahypasy-peýdaly maslahat sahypasy

 

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle