No menu items!
5.8 C
İstanbul
19/02/2020 8:21
No menu items!
Ana Sayfa GENEL Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümindäki täzelikler

Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümindäki täzelikler

2019-njy ýylyň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde guramaçylyk wezipelerine hem seredildi. Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada birnäçe Permanlara gol çekdi.

MINISTRLER KABINETINIŇ BAŞLYGYNYŇ ORUNBASARLARY BOÝUNÇA

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary derejesinde birnäçe üýtgetmeler girizildi.

 • Maliýe we ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän Goçmyrat Myradow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
 • Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinde işlän Gadyrgeldi Müşşikow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet we maliýe ulgamlaryna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine bellenildi.
 • Ministrler Kabinetinde senagat toplumy, ulag we kommunikasiýa toplumyndan aýryldy.
 • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Baýramgeldi Öwezow ulag we kommunikasiýa toplumynyň ýolbaşçysy wezipesine bellendi.
 • Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesine Şamuhammet Durdylyýew bellendi we ol Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy.

MINISTRLIKLER WE PUDAKLAÝYN EDARALAR BOÝUNÇA

 • Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesine şol edaranyň başlygynyň orunbasary bolup işlän Durdyly Durdylyýew bellendi.
 • Çarymyrat Purçekow Türkmenistanyň energetika ministri wezipesine bellenip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
 • Täze döredilen Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesine Serdar Berdimuhamedow bellendi we ol Ahal welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadyldy.
 • Ezizgeldi Annamuhammedow Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesine bellendi.
 •  Rahym Gandymow Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministri wezipesine bellendi.
 • Täzeden döredilen “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine Ogulhajat Işangulyýewa bellendi we ol Türkmenistanyň Dokma senagaty ministriniň orunbasary wezipesindne boşadyldy.
 • Güzgeldi Baýjanow Türkmenistanyň Suw hojalyk döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellendi.
 • G.Baýgeldiýew Türkmenistanyň “Türkmennebit”  döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellendi we ol şol edaranyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

HÄKIMLER BOÝUNÇA                                                           

 • Balkan welaýatynyň häkimi Ýaztagan Gylyjow Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesine bellendi.
 • Lebap welaýatynyň häkimi Taňryguly Atahallyýew Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine bellendi.
 • Şöhrat Amangeldiýew Lebap welaýatynyň häkimi wezipesine bellendi.
 •  Ýazmuhammet Gurbanow Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine bellendi.

SON HABERLER

Üstünlik

Dünýäde ýaşamaklygyñ özi biziñ paýymyza düşen üstünlik. Ol üstünligiñ köki ahlak, sütüni wyždan, ýapragy ýaşaýyş, özeni "adam" diýen mukaddes ada mynasyp bolmak. Oýlanyp göreliñ... Ahlak...

Säheriň kalbynda päklik bar ýa-da ilkinji ädimler säherde ädilýär

Hal atan säheriň keşbine bakyp, nazarymy uzaklara dikýärin. Bu görnüşe bakanymda, näme üçindir, her gezegem säher gözýaş döküp kalbyny päklän derwişler göz öňüme gelýär. Belki-de,...

Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar

Hemmeleriň bilýän, emma üns bermeýän hakykaty hakynda Hemmeleriň üstünlik gazanasy gelýär. Eýsem, üstünlik bu näme? Düşündirişli sözlüklere göz aýlasak, üstünlik – birinden üstün bolmak ýa-da ...

Uzak ýaşamagyň syry

Adamlaryň hemmesi bolmasa-da, köpüsi uzak ýaşamak isleýär. Iň bolmanda, meniň gatnaşyp ýören adamlarym-a şeýle. Doglan günlerde ýa-da täze bäbek doglanynda hökman uzak ýaş dilenilmegi...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?