JEMGYÝET

Geljegiň uçary

“KLM Airlines” kompaniýasy “FlyingV” innowasion uçarynyň önümçiligine girişer. “Hi-Tech”-iň ýazmagyna görä, bu uçar geljegiň uçary bolar.

V şekilli täze uçaryň dizaýny Ýustus Benada degişlidir. Onuň ilkinji taslamasyny Gollandiýanyň “Delf” tehnika uniwersitetiniň hünärmenleri taýýarladylar.

Täze uçaryň esasy aýratynlygy ýolagçylaryň we olaryň ýükleriniň ganatlarda ýerleşmegi bolar. Taslamaçylaryň aýmagyna görä, bu täzelik aerodinamikanyň kanunlaryna doly esaslanýar.

“FlyingV” uçary 314 adama niýetlener, ýöne ol “Airbus A350”-ä garanyňda ýangyjy 20 esse az sarp eder.

Geljegiň uçarynyň ilkinji nusgawy Gollandiýanyň howa gatnawlarynyň 100 ýyllygy mynasybetli, Shiphol howa menziline berildi. Onuň önümçiligine ýene-de 20 ýyldan girişiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy