TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Geljegiň muzeýi gurulýar

Siziň pikiriňizçe geljegiň muzeýleri nähili dizaýnda bolmaly? Belki Eýfeliň, belki Burj Dubaýyň şekilinde ýa olardan hem täsindir. Dubaýly binagärler geljegiň muzeýini şu habar bilen ugurdaş synlaýan suratyňyzdaky ýaly göz öňüne getirdiler.

Bulutlary boýlaýan binalary, hamana, bir gije peýda bolan ýaly duýgy döredýän Dubaýda üýtgeşik dizaýnly gurluşyklar indi juda bir uly täsinlik hem däl. Ýöne adamlar bu ýerde gurulýan bir binada welin nazaryny eglemän bilenok. Bu bina «Geljegiň muzeýi» diýlip atlandyrylýar.

Biri-biri bilen diogonallaýyn kesişýän 2 müň 400 polatdan ybarat bolan muzeýiň içki gurluşygy mundan bir ýyl ozal ― 2018-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlandy. Ýene bir ýyldan ― 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda bolsa «Geljegiň muzeýiniň» açylyş dabarasy bolar.

Muzeýiň taslamasy «Killa Design» diýlip atlandyrylýan çaklanja taslama kompaniýasyna degişli. Binagärleriň aýtmagyna görä, onuň aýlaw şekilli süňňi bize mälim bolan, ortasyndaky boşlugy bolsa heniz nämälim bolan bilimleri aňladýar.

Ýene-de okaň

Türkmenistan-Koreýa Respublikasy: parlament ugry boýunça ylalaşyga gol çekildi

“Türkiýe-Azerbaýjan-Türkmenistan” üçtaraplaýyn sammiti Awazada geçiriler

Prezident Ärdogan Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Teswirle