TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Geliň we baýramçylygy biz bilen geçiriň!

Şu ýylyň dekabr aýynyň 7-ne irden sagat 10:00-dan 15:00 aralygyna çenli Türkmenistandaky Birleşen Milletler guramasynyň we Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň Ýeňme jemgyýetçilik guramasy bilen bilelikdäki gurnaljak Birleşen Milletler öýünde RaŽdestwo ýarmarkasy geçiriler. Bu çäre başarjaň maýyplara kömek we goldaw bermek üçin gurnalar. Ol ýarmarkada 40-a golaý gatnaşyjy el işlerini, sowgatlyklary, şeýle hem raŽdestwo oýnawaçlaryny we dürli-dürli şaý-sepleri satarlar.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi

Prezident Ärdogan: Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyza ösdürmäge taýýardyrys

Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle