Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy

Şahyr Geldi Bäşiýewiň döredijiligi hakynda söz açylanda ilki bilen onuň radionyň arhiwinde saklanýan ses ýazgylary ýadyma düşýär. Türkmenistanyň halk ýazyjysy Berdinazar Hudaýnazarowyň:  «Adamyň bir mätäç zady— Hoş sözdür, Hoş söz aýdyň — depesine täç bolar…» diýip başlanýan «Giç bolar» atly goşgusyny mahmal ýaly üýtgeşik owaz bilen okan Geldi aganyň sesi … Continue reading Geldi Bäşiýew: Gözelligiň waspçysy