SIZDEN GELENLER

Geçi süýdi

Geçi adamyň ilkinji eldekileşdiren mallarynyň biridir. Häzir dünýäde 400 milliondan gowrak geçi bar. Dünýäde öndürilýän süýdiň 3%-e golaýy, geçi süýdidir. Reňk beriji maddalaryň azlygy sebäpli, geçi süýdi sygyr süýdüne garanda, has akdyr. Geçi süýdüniň 1-kilogramynda 80mg „C witamini bar. Geçi süýdi düzümi we häsiýeti boýunça, sygyr süýdine ýakyndyr. Onuň süýjümtik tagamy we del garyndysyz hoşboý ysy bolýar. Geçi süýdini peýnir hem-de turşadylan süýt önümlerini öndürmek üçin ulanýarlar. Ol aşgazan, içege kesellerinde keseliň oňat öňüni alyjy we şypa beriji serişdedir, şeýle hem, aşgazany ýaraly adamlar üçin, oňat berhizlik azyk önümidir. Geçi süýdüniň düzüminde ýag-4,4%, beloklar 3,3%, süýt şekeri 4,9 %, jemi gury madda-13,4% bolýar. Geçi süýdünde gury maddanyň mukdary, goýun süýdüne garanyňda 4,5% azdyr.

MAÝA  AMANOWA ,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk

uniwersitetiniň Diller kafedraasynyň mugallymy

 

Baku ― Tblisi ― Jeýhan akymy boýunça daşalýan türkmen nebitiniň mukdary artýar

 

 

 

Ýene-de okaň

Bilimli ýaşlar — guwanjymyz

Diller we okatmagyň täzeçil usullary

Ata Watan Eserleri

Rus şahyry Puşkiniň we Magtymguly Pyragynyň belent sarpasy

Rus dilini öwrenmegiň ähmiýeti

Ata Watan Eserleri

Raýatlarymyzyň saglygy — Watanymyzyň bagtyýarlygy

Ata Watan Eserleri

Köňüllerde orun alan beýik akyldar