TEHNOLOGIÝA

GDG (Google Developers Group) bilen duşuşyk

Ählimiziň bilişimiz ýaly häzirki döwürde tehnologiýa jemgyýetimizde örän möhüm orny tutýar. Kompýuter ulgamynda diňe bir hünärmenler bilen çäklenmän, islendik ynsanyň hem belli bir derejede tehnologiýadan baş çykaryp bilmegi zerurlyk halyna öwrüldi. GDG toparynyň agzalary başgalara öwretmek we şolbir sanda birnäçe duşuşyklary gurnamak ýaly işleri alyp barýarlar. Bu toparyň yhlaslary bilen her aý tehnologiýa barada örän giň temalarda duşuşyklar geçirilýär. Başlangyç programma ýazyjylaryndan tejribeli işgärlere çenli tehnologiýa dünýäsine höwesi bolan ähli kişiler bu duşuşyklara gatnaşyp bilýärler. Düýn hem paýtagtymyzda ýerleşýän Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde GDG topar ýerli programma ýazyjylary bilen tehnologiýa höwesi bolan beýleki adamlary jemläp, olaryň özara tejribelerini paýlaşmaklary we tehnologiýa ulgamlaryna bolan höweslerini has-da artdyrmak maksady bilen “FLUTTER Tutorial Session & Firebase Study Jam’ 20” atly örän gyzykly duşuşyk gurnady. Bu duşuşykda 6 sany çykyş gurnalyp, muňa beýleki türkmen kompaniýalaryň agzalarydyr ýolbaşçylary hem uly gyzyklanma bildirdiler.

Duşuşygyň soňunda  bolsa, GDG toparynyň agzalaryna sag bolsun aýdyldy we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň meýletinçi talyplaryna minnetdarlyk haty gowşuryldy.

Ýene-de okaň

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar

“iPhone” modelleri üçin mugt sport programmasy

Ata Watan Eserleri

Emeli intellekt boýunça ministrligi bolan ýeke-täk ýurt