JEMGYÝET

GDA : Ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleri

“The Times Higher Education World University Rankings” halkara guramasynyň resmi internet sahypasyndan alnan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň 2019-njy ýyldaky sanawy boýunça Russiýadan daşgary GDA ýurtlaryndan sanawa giren ýokary okuw jaýynyň sanawyny Size ýetirýäris. Russiýadan sanawa girýän ýokary okuw jaýlary bolsa biz öň www.atavatan-turkmenistan.com saýtynda ýerleşdiripdik. Eger ynsanperwerlik ugrundan bilim almak isleýän bolsaňyz, onda, Türkmenistanyň täze kanunçylygyna laýyklykda GDA ýurtlarynda aşakda sanawy berilen ýokary okuw jaýlarynyň birinden alnan diplomlar ykrar ediler. Ynsanperwerlik ugryndan daşgary, mysal üçin, inŽenerçilik, medisina ýaly ugurlar boýunça bilim almak isleseňiz onda beýleki talaplaryň ýerine ýetirilen ýagdaýynda  şeýle çäklendirmeleriň ýokdygy habar berilýär.

Ukraina

Iwan Franko ad. Lwow milli uniwersiteti

Lwow milli politehniki uniwersiteti

Taras Şewçenko ad. Kiýew milli uniwersiteti

 

Gazagystan Respublikasy

Al-Farabi ad. Gazak milli uniwersiteti

l.N.Gumilew ad. Ýewrazia milli uniwersiteti

 

Belarus Respublikasy

Belarus döwlet uniwersiteti

 

Degişli beýleki habarlar okamak üçin

Hytaý : Ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=Mzc4MQ==

Russiýa : Ykrar edilýän ýokary okuw jaýlary

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=Mzc0Mg==

Iň gowy 25 Uniwersitet : Türkiýe

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=MzYwNA==

“Diplom ykrar etmek :Döwlet Synaglarynyň Guralyşy”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI2OQ==

“Diplom Ykrar Etmek Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI2MA==

“Diplom ykrar etmek : Jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI0OA==

“Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzI0MQ==

“Diplom ykrar etmek : Täze düzgün”

http://www.atavatan-turkmenistan.com/news_details.php?news_id=MzIwMQ==

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri