TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

Ýangyç bilen işleýän ulaglaryň satylmagy gadagan ediler

Kanadanyň Kwebek welaýatynda 2035-nji ýyldan başlap, gazylyp alynýan ýangyç bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etjekdigini habar berdi. Bu döwlet hapa gazlarynyň zyňyndylaryna garşy göreşmek we elektrik awtoulaglarynyň ulanylyşynyň sanyny ýokarlandyrmak maksat edinýärler. Bu maksadyň geçiş meýilnamasy 5 milliard dollardan ybarat bolup durýar.

Kwebek welaýaty 2030-njy ýyla çenli zyňyndy derejesini 1990-njy ýyldaky derejesine ýetirmek isleýärler. Kanadanyň Premýer-ministri Jastin Trýudo howanyň üýtgemegine garşy göreşde ykdysady ösüşi üpjün etmek üçin düýpli çäreleriň durmuşa geçiriljekdigini habar berdi. Ýurduň hökümeti elektrikli awtoulaglaryň bahalaryny has amatly etjekdigi we ýurt boýunça elektrikli awtoulaglara zarýad bermek beketlerini gurmak  üçin maýa goýjakdygyny nygtap geçdi.

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

Ýene-de okaň

Kosmos syýahatçylygyna Hytaý hem goşulýar

Geljegiň otlusy tanyşdyryldy

Sagatda 300 pizza taýýarlaýan robot

Teswirle