TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

“Gazprom” Türkmenistandan 5 milliard kubmetr tebigy gaz satyn aldy

2022-nji ýylda Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasy Türkmenistandan 5 milliard kubmetr töweregi tebigy gaz satyn aldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin “TASS” habarlar gullugyna beren interwýusynda belläp geçdi.

2021-nji ýylda rus kompaniýasy Türkmenistandan 10 milliard kubmetr tebigy gaz satyn alypdy.

– 2022-nji ýylda “Gazprom” Türkmenistandan 5 milliard kubmetr töweregi tebigy gaz satyn aldy. Biziň Türkmenistan bilen şertnamamyz 2024-nji ýyla çenlidir. Goşmaça möçberler Türkmenistanyň şertnamadan daşary näçe iberip biljekdigine baglydyr – diýip, ilçi belledi.

Şeýle hem ol Russiýanyň we Türkmenistanyň ýerasty tebigy gaz desgasyny gurmak babatda ikitaraplaýyn gyzyklanmanyň bardygyny belläp, bu barada gepleşikler dowam edýändigini aýtdy.

Ýene-de okaň

“DigiWomen Codefest” hakaton bäsleşigini geçirdi

Ata Watan Eserleri

«Parahat-7» ýaşaýyş toplumynda täze ýaşaýyş jaýlary gurlar

Türkmenistanda Merkezi Aziýanyň ilkinji gök ammiak öndürýän zawody gurlar

Ata Watan Eserleri

Teswirle