TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Gazagystanyň Türkmenistandaky medeniýet günleri tamamlandy

Paýtagtymyzda güýz paslynyň ahyrky güni aýdym-saz bilen jemlendi. Has takygy, şu gün “Watan” kinokonsert merkezinde Gazagystan döwletiniň üç gün bäri dowam edýän medeniýet günleriniň ahyrky çykyşy geçirildi. Türkmen-gazak sungat ussatlarynyň bilelikde taýýarlan konsertleri iki ýurduň dostana gatnaşyklaryny ýokary derejede şöhlelendirdi. Konsertde Türkmenistanyň halk artisti Pälwan Hamydow “Kiçiniň” türkmen halk aýdymy bilen, Suhan Orazberdiýew ýurdumyzy wasp edýän “Türkmenistan” aýdymy bilen, Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleýha Kakaýewa “Gökderäniň nagmalary”, “Atajan Berdiýew “Ýaşasyn, dost-doganlyk aýdymy”, Ilşat Annamämmedow “Aýlana” aýdymy bilen çykyş etdiler. Gazagystanyň meşhur estrada ýyldyzy Berdibek Kulgaraýewiň ýerine ýetiren “Gazagystanym”, Aýyda Baýgelowanyň “Aktanyň sazy”, milli aýdym-saz toparynyň aýdymçylary Akmaral Ýerimbetowa, Nurym Askanow  hem-de Aýgeri KulŽasarowanyň aýdan aýdymlary ähli tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy.   Bu diňe bir aýdym-sazdan ybarat çykyş bolman, eýsem iki ýurduň milli medeniýetini, sungatyny, däp-dessuryny, galyberse-de dost-doganlygyny äşgär edýän medeni waka boldy. Konsert türkmen – gazak birleşen tans toparlarynyň ýerine ýetiren, türkmen halk döredijiliginiň iň naýbaşysy bolan “Küştdepdi” tansy bilen jemlendi.   

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Gafarowa Türkmenistanyň ýokary sylagy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Teswirle