TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Gazagystanda wagtyndan öň prezident saýlawlary geçiriler

Gazagystanda wagtyndan öň prezident saýlawlary şu ýylyň 20-nji noýabrynda geçiriler. Bu barada degişli karara ýurduň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew gol çekdi.

– Gazagystanda Respublikasynda nobatdan daşary prezident saýlawlaryny 20-nji noýabrda geçirmek barada karar edýärin – diýlip resmi kararda bellenilýär.

Ýurduň Merkezi saýlaw toparyna nobatdan daşary prezident saýlawlaryny guramagy üpjen etmek, gazak hökümetine bolsa, ses bermek işiniň guramaçylygyna maddi-tehniki we maliýe kömegini bermek tabşyryldy.

Mälim bolşy ýaly, Kasym-Žomart Tokaýew 17-nji sentýabrda ýurduň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky kanuna gol çekipdi. Şonda Gazagystanda prezident ýedi möhlete we bir gezekligine saýlanýandygy bellenildi. Mundna ozal, prezident ygtyýarlylyklary 5 ýyl möhlet bilen 2 gezek saýlanmaga mümkinçilik berýärdi.

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle